BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7296966284073,Projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-budzetow.html
2020-10-26, 08:55
Numer projektuUD121
Tytuł

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie zawierał przepisy dostosowujące regulacje prawne zawarte w wybranych ustawach do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 oraz umożliwi prawidłową jej realizację. Proponowane w projekcie przepisy będą dotyczyły m.in. finansowania w roku 2017:

- ze środków Funduszu Pracy staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych,

- wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszów socjalnych.

Przewiduje się także zmianę ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie finansowania z Funduszu Pracy refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, mającą umożliwić finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy (w wysokości 197.392 tys. zł).

Projekt będzie zawierał regulacje dotycząca niestosowania w 2017 roku przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.) umożliwiającego dofinansowywanie przez ministra właściwego do spraw energii działań, o których mowa w art. 37 pkt 2-5 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz wytwarzania biokomponentów, produkcji paliw z wykorzystaniem biokomponentów, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, ekologicznego transportu, zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi. Projekt będzie zawierał również przepisy wyłączające obowiązek przygotowania przez Ministra Skarbu Państwa dokumentu "Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa" oraz "Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa" w roku 2017.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.10.2016
Rejestr zmian