Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD569
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadziły istotne zmiany funkcjonowania strefy Schengen obejmujące tzw. systemy wielkoskalowe w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zwane też wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej), a w szczególności:
- przeprowadzenie głębokiej modernizacji funkcjonujących systemów wielkoskalowych (SIS, VIS i Eurodac) – czego wyrazem są rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1860, 2018/1861 oraz 2018/1862;
- wdrożenie nowego systemu wjazdu i wyjazdu EES – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226;
- wdrożenie nowego europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż ETIAS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240;
- wdrożenie nowego systemu ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców ECRIS-TCN – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816;
- ustanowienie ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej –(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817) oraz w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818).
Proponowane rozwiązanie ma na celu dostosowanie zakresu zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337, z późn. zm.) do opisanego wyżej stanu faktycznego. W celu zapewnienia elastyczności i uniknięcia konieczności dokonywania każdorazowej zmiany rozporządzenia (w związku ze zmianą nazwy lub utworzeniem nowego systemu), wszystkie wskazane wyżej systemy zostały ujęte we wspólnej nazwie „wielkoskalowe systemy informacyjne Unii Europejskiej”, które obejmują w szczególności SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS, ECRIS-TCN.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym i dostosuje funkcjonowanie obecnego Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym do aktualnego stanu faktycznego i prawnego.
Projekt Rozporządzenia zakłada, że funkcję Pełnomocnika będzie pełnił sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ponadto projektowany akt prawny definiuje zadania Pełnomocnika, które obejmują:
1) koordynowanie działań i zapewnienie prawidłowej współpracy organów administracji rządowej z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
2) koordynowanie i nadzorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie wdrażania i przygotowania do współpracy z nowo powstającymi wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
3) inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;
4) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości pomiędzy organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej;
5) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także wnoszenie propozycji mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem tych zadań;
6) identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
7) rozpatrywanie innych spraw mających istotne znaczenie dla funkcjonowania wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do sprawa wewnętrznych. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Istotną zmianą, jaka została dokonana projektowanym rozporządzeniu, w stosunku do obecnie obowiązującego, jest dodanie przepisu, który stanowi, iż Pełnomocnik po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów może powoływać zespoły międzyresortowe, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania. Dodanie nowej kompetencji Pełnomocnika wynika z konieczności zapewnienia mu narzędzi umożliwiających koordynację złożonego procesu modernizacji istniejących (SIS, VIS, Eurodac) i wdrożenia nowych (EES, ETIAS, ECRIS-TCN) wielkoskalowych systemów informacyjnych UE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSylwester Tułajew Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry