Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD494
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wpisuje się w działania na rzecz ograniczenia obowiązków regulacyjnych stanowiąc wykonanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru Prawo w służbie obywatelom i gospodarce. Jest komplementarny wobec pakietu „100 zmian dla firm”, „Konstytucji Biznesu” oraz „Pakietu MŚP”. Odpowiada na problem nadmiernych obowiązków nałożonych na obywateli i przedsiębiorców, niespójności i niejednoznaczności niektórych przepisów.
Projekt uwzględnia wyniki przeglądu obowiązków administracyjnych w aktach prawnych, który został dokonany przez członków Rady Ministrów, a także prace analityczne przeprowadzone przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
W wyniku ww. działań zidentyfikowano m.in. nadmierne i nieadekwatne do celów obciążenia regulacyjne, w szczególności natury administracyjnej, w tym obowiązki informacyjne zbędne z punktu widzenia ich późniejszego wykorzystania, nieprzystające do obecnych uwarunkowań, zbyt restrykcyjne, o dużej częstotliwości realizacji, generujące potencjalne bariery dla stosowania nowoczesnych technologii lub nieproporcjonalnie wyższe koszty dla mikro, małych i średnich firm.
Celem projektowanej regulacji jest ograniczenie tych obciążeń w celu wygenerowania oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt stanowi kontynuację sukcesywnie prowadzonych przez ministra właściwego ds. gospodarki prac na rzecz poprawy i usprawnienia regulacji prawnych, które w szczególności znalazły wyraz w pakiecie „100 zmian dla firm”, „Konstytucji Biznesu” oraz „Pakiecie MŚP”. W niniejszym projekcie proponuje się w szczególności następujące zmiany:
Wprowadzenie ułatwień dla MŚP, w szczególności:
1. Wprowadzenie pierwszeństwa dla pouczania przed karaniem w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej przez mniejszych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, o ile byłoby to naruszenie mniejszej wagi oraz jednorazowe (niepowtarzające się), a jego skutki zostałyby usunięte w odpowiednim terminie; brak możliwości nałożenia mandatu karnego ani zastosowania administracyjnej kary pieniężnej w takich przypadkach – tzw. prawo do „popełnienia błędu”.
2. Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON i wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała w miarę zwiększenia zatrudnienia, zmniejszenie składki na PFRON przez pracodawców zatrudniających od 25 do 27 pracowników.
3. Objęcie przepisami dot. ochrony konsumentów (także w zakresie ochrony instytucjonalnej sprawowanej przez Prezesa UOKiK i rzeczników konsumentów) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która dokonuje z innym przedsiębiorcą czynności prawnej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego.
4. Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników posiadających kwalifikacje zawodowe, a także spółki, w których tylko niektórzy wspólnicy mają kwalifikacje, tyle, że w tym przypadku warunkiem jest, że pozostali wspólnicy są spokrewnieni z tym wspólnikami (małżonek lub krewni w linii prostej – wstępni i zstępni).
5. Udostępnienie on-line w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych rzemieślnika, wydawanych przez izby rzemieślnicze – wskazanie tytułu (mistrza lub czeladnika), nazwa zawodu, data egzaminu, nazwa izby rzemieślniczej, która wydała dyplom/świadectwo oraz data cofnięcia uprawnienia w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych rzemieślnika, informacje będą bezpłatnie wpisywane w CEIDG przez izby rzemieślnicze na wniosek przedsiębiorcy.
6. Umożliwienie przejęcia decyzji związanych z przedsiębiorstwem także za życia przedsiębiorcy – jeśli zdecyduje się on przekazać własność przedsiębiorstwa sukcesorom; wprowadzenie mechanizmu tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych (praw i obowiązków wspólnika w przypadku spółki osobowej, udziałów w spółce z o.o., akcji w spółce akcyjnej) – jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych i inne ułatwienia w procesie sukcesji.
7. Likwidacja obowiązku przechodzenia testów sprawności psychoruchowej oraz oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie dla pracowników administracyjno-biurowych, którym powierza się – w ramach stosunku pracy – samochód służbowy, do którego kierowania wymagane jest prawo jazdy kat. B, a użytek samochodu nie wiąże się bezpośrednio ze świadczeniem danego rodzaju pracy.
8. Wprowadzenie możliwości wykonywania badania sanitarno-epidemiologicznego na wniosek osoby badanej.
9. Rozwinięcie rozwiązań dotyczących ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań do pracy: w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy proponuje się, aby orzeczenie zachowywało ważność w terminie w nim wskazanym.
10. Rozszerzenie dotychczasowego katalogu tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemców spoza UE do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP (dokonanie wpisu do CEIDG, podjęcie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej bądź partnerskiej) na takich samych zasadach jak obywatele polscy o dodatkowe, wybrane tytuły pobytowe. Zmiana będzie dotyczyła cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenia na pobyt czasowy uzyskany ze względu na okoliczności takie jak:
- wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 CudzU),
- prowadzenie badań naukowych (art. 151 ust. 1 i 2 CudzU),
- prowadzenie działalności gospodarczej (art. 142 ust. 1 CudzU),
- wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, bądź prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta (art. 142 ust. 3 CudzU),
- pobyt czasowy i praca, w tym wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki (art. 114 ust. 1 i 1a CudzU).

Usprawnienie części szczególnych procedur administracyjnych, w tym:
11. Rozszerzenie zastosowania rozliczenia podatku VAT od towarów importowanych na zasadach ogólnych, tj. co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej.
12. Wprowadzenie możliwości zawarcia – w toku postępowania przed SOKiK – między organem, który wydał decyzję a przedsiębiorcą porozumienia określającego warunki uchylające albo zmieniające zaskarżoną decyzję z inicjatywy organu lub przedsiębiorcy.
13. Zastosowanie postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy m.in. w następujących ustawach: w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; w ustawie z dnia z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt; w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych; w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych; w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ograniczenie niektórych rodzajów nadmiernej sprawozdawczości, w tym:
14. Zniesienie obowiązku przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez strony umowy o dostępie do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji (tj. przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości) tekstu tych umów w terminie 14 dni od jej zawarcia.
15. Ograniczenie częstotliwości składania sprawozdań przez biura usług płatniczych z kwartalnej na roczną.

Dostosowanie przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności, np.
16. Wprowadzenie trzeciej formy zaświadczenia – dokumentu elektronicznego opatrzonego pieczęcią elektroniczną.
17. Wprowadzenie kwoty wydatków budżetowych związanych z realizacją programów w obszarze innowacyjności do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Uchylenie lub aktualizacja przestarzałych, zbędnych i dublujących się obowiązków informacyjnych oraz innych przepisów prawnych, np. rezygnacja z konieczności przedstawiania przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca oraz Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niedużak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.07.2019
Rejestr zmian