Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC89
Tytuł

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa 2014/94/UE ma na celu wsparcie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie. Paliwami alternatywnymi wg dyrektywy są paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla źródeł energii w transporcie pochodzących z surowej ropy naftowej i które mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności tego sektora. Obejmują one między innymi energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG oraz gaz płynny LPG. Dyrektywa 2014/94/UE ustanawia wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, przede wszystkim w zakresie punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych, punktów tankowania gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodom. Termin transpozycji dyrektywy 2014/94/UE upłynął 18 listopada 2016 r.
Działania związane z implementacją dyrektywy 2014/94/UE zostały podzielone na dwa etapy:
1. przyjęcie Krajowych ram polityki rozwoju paliw alternatywnych (wpis do wykazu prac programowych i legislacyjnych: IC3). Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów - grudzień 2016 r.;
2. ustawa o elekromobilności i paliwach alternatywnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa pozwoli uregulować rynek paliw alternatywnych w transporcie, w szczególności w zakresie transportu wykorzystującego energię elektryczną oraz gaz ziemny. Projektowany akt prawny określi zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, zasady informowania konsumentów oraz przepisy techniczne dla tej infrastruktury. Projektowana ustawa pozwoli
również wprowadzić w życie instrumenty wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego (CNG i LNG) wykorzystywanych w transporcie określone w Krajowych ramach polityki rozwoju paliw alternatywnych. W efekcie regulacja pozwoli rozwinąć ekologiczny i innowacyjny transport oraz zmniejszyć uzależnienie sektora transportu od importu ropy naftowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME MRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.01.2018
Rejestr zmian