Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD483
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Kazimierza Wielka”, obejmującym miasto Kazimierza Wielka i sołectwa: Cudzynowice, Donosy i Słonowice, położone na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu, pozytywnie zaopiniowanego w dniu 5 grudnia 2016 r. przez Komisję ds. Operatu Uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zwanej dalej: „ustawą uzdrowiskową”, że obszar ochrony uzdrowiskowej obejmujący trzy sołectwa gminy: Cudzynowice, Donosy i Słonowice oraz miasto Kazimierza Wielka, spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze ochrony uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu terytorialnego oraz mając na uwadze możliwość dostosowania działalności uzdrowiskowej do obowiązujących przepisów ustawy, Minister Zdrowia działając na podstawie w art. 34 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) po przeanalizowaniu złożonego przez gminę operatu uzdrowiskowego, wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze miasta Kazimierza Wielka sołectw: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka, w powiecie kazimierskim, w województwie świętokrzyskim.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, przygotowując projekt stosownego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka i sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice, położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka, w powiecie  kazimierskim, w województwie świętokrzyskim.
„Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Kazimierza Wielka” spełnia określone w ustawie uzdrowiskowej warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew J. Król Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 31 maja 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry