Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD489
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Możliwość nadania instytutowi badawczemu statusu państwowego instytutu badawczego zakłada ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),  która w art. 21 ust. 2 i 5 określa, że dokonuje tego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
Z upoważnienia ustawowego Minister Edukacji Narodowej, jako minister nadzorujący, wnioskuje zatem o nadanie Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) statusu państwowego instytutu badawczego. W opinii ministra przyznanie IBE tego statusu znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy o instytutach badawczych, ponieważ Instytut realizuje zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, w szczególności dla rozwoju edukacji, które dotyczą opracowywania i opiniowania standardów w zakresie procesów i usług edukacyjnych. Dostosowywane do rozwoju społeczno-gospodarczego zmiany w systemie edukacji wymagają stałego monitorowania i analizowania ich wpływu na wyniki nauczania oraz rozwój ścieżek edukacyjno-zawodowych uczniów i absolwentów, w tym w kontekście odpowiadania na potrzeby rynku pracy. Wyniki badań naukowych powinny mieć charakter aplikacyjny, czyli przydatny dla planowania polityki edukacyjnej państwa oraz monitorowania jej wdrażania. Prowadzenie wysokiej jakości badań edukacyjnych oraz rzetelna analiza ich wyników,  zakończona rekomendacjami dla funkcjonowania systemu edukacji są więc niezbędnymi warunkami skutecznego zarządzania system edukacji, sprzyjającymi racjonalizacji ponoszonych w tym celu nakładów.
Minister Edukacji Narodowej nadzoruje obecnie tylko jeden instytut badawczy, którym jest Instytut Badań Edukacyjnych i nie dysponuje innym zapleczem badawczym dla prowadzonych w resorcie prac. Żaden z istniejących obecnie instytutów badawczych o statusie państwowego instytutu badawczego nie zajmuje się systemowo zagadnieniami edukacyjnymi. Utrudnia to planowanie rozwoju kapitału ludzkiego zdolnego podejmować zadania wyznaczone w krajowych dokumentach strategicznych oraz realizowanie  długofalowych celów gospodarczo-społecznych państwa określonych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Instytut stawia sobie za cel wspieranie funkcjonowania polityk publicznych w ścisłym związku z działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy jako podstawy do podejmowania decyzji w zakresie polityki edukacyjnej państwa (evidence-informed policy). Prowadzone w Instytucie badania i analizy przyczyniają się do tworzenia zasobów informacyjnych wykorzystywanych w  polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Wnioski z badań i analiz oraz tworzone na ich podstawie rekomendacje mogą być wykorzystywane zarówno przez administrację państwową i samorządową, jak również przez szkoły wszystkich szczebli w celu poprawy jakości uczenia się, a tym samym jakości kompetencji i kwalifikacji pracowników, co jest niezbędne dla podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jak również wzrostu dobrobytu społecznego i jakości życia. Realizacja celów gospodarczych Polski wymaga stałej dbałości o wysoką jakość kapitału ludzkiego.
Status Państwowego Instytut Badawczego umożliwi IBE realizowanie w sposób ciągły, w oparciu o metodyczne procedury analityczne i badawcze, zadań badawczych, analitycznych, eksperckich i wdrożeniowych na potrzeby polityki państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne instytucje państwowe (evidence-informed policy), co w rezultacie będzie procesem opracowywania standardów kształcenia, nauczania i wychowania oraz dostosowania ich do rozwoju technologicznego, a także do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych.
Istnienie silnie umocowanej instytucji o charakterze badawczym oraz analityczno-eksperckim zapewni ciągłe wsparcie dla realizacji polityk publicznych w celu dostarczania podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki edukacyjnej (na poziomie krajowym i regionalnym) bieżących analiz dotyczących funkcjonowania edukacji oraz oceny jej efektywności na poszczególnych etapach kształcenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry