Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD281
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Do dnia 31 grudnia 2017 r. - na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2099) - zawieszone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155, z późn. zm.).
W dniu 30 listopada 2016 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r. wszczynającą postępowanie w sprawie pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nakazującą zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej.
Istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpoznana przez TSUE do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Wobec powyższego istnieje konieczność dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.  
Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r. 
Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 września 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.11.2017
Rejestr zmian