Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD87
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw  

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do usamodzielnienia kościołów i innych związków wyznaniowych w płaceniu składek ubezpieczeniowych - emerytalnej, rentowej i zdrowotnej jako jednego z elementów prac zmierzających do kompleksowej reformy systemu emerytalnego. Prezes Rady Ministrów, w expose wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. wskazał na konieczność dokonania przeglądu uprawnień przyznanych określonym grupom osób, które w związku z nimi są uprzywilejowane w stosunku do reszty społeczeństwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania dotyczy możliwości przekazania 0,5% podatku na rzecz wskazanego przez podatnika kościoła lub innego związku wyznaniowego. Przewiduje się wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którymi zwolnione z podatku jest nabycie w drodze darowizny pieniędzy na podstawie umowy zawartej między kościołem albo innym związkiem wyznaniowym a osobą duchowną podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu pod warunkiem przeznaczenia świadczenia pieniężnego na sfinansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe lub zdrowotne Przewiduje się zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy których nałożony zostanie na organy rentowe obowiązek uwzględnienia, na wniosek podatnika, odpisu kwoty 0,5% podatku należnego na rzecz wskazanego przez podatnika kościoła lub innego związku wyznaniowego. Przewiduje się zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana ma na celu przyjęcie rozwiązań prawnych w zakresie odpisu 0,5% na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych.  Wprowadzone zostaną zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych skutkujące zaprzestaniem finansowania z Funduszu Kościelnego składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za osoby duchowne oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mające na celu zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne duchownych z Funduszu Kościelnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2013
do góry