BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7068422059112,Projekt-ustawy-o-wyrobie-rozlewie-i-znakowaniu-wyrobow-winiarskich-oraz-organiza.html
2020-10-29, 03:53
Numer projektuUC160
Tytuł

Projekt ustawy o wyrobie, rozlewie i znakowaniu wyrobów winiarskich oraz organizacji rynku wina

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przygotowania projektu ustawy o wyrobie, rozlewie i znakowaniu wyrobów winiarskich oraz organizacji rynku wina zastępującej ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159, z późn. zm.), wynika z dużego zakresu zmian wprowadzonych w prawie Unii Europejskiej (UE) oraz projektowanych zmianach systemowych w zakresie funkcjonowania krajowego rynku wina.

Projektowane zmiany powinny przyczynić się do poprawy przejrzystości przepisów związanych z wyrobem wyrobów objętych rynkiem wina oraz usprawnić kontrolę producentów wina poprzez wyeliminowanie dublowania pozyskiwania analogicznych informacji w ramach poszczególnych kontroli prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Inspekcję Handlową Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Projektowana ustawa wprowadza ewidencję upraw winorośli przeznaczonej do wyrobu wina, co ma zapewnić przedsiębiorcom wyrabiającym wino z zakupionych surowców informację o lokalizacji bazy surowcowej.

Z uwagi na zakres projektowanych zmian dotyczyłyby one większości przepisów ww. ustawy, co przyczyniłoby się do utrudnienia ich czytelności i w szczególności dotyczyłoby małych przedsiębiorców zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich. Wprowadzenie projektowanych zmian, w tym wdrożenie zmian prawa UE nie jest możliwe do osiągnięcia w wyniku działań innych niż legislacyjne.

W zakresie wyrobów objętych rynkiem wina projektowana ustawa zapewni wdrożenie zmian prawa UE w zakresie rynku wina wprowadzonych w przepisach zmieniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, a także w przepisach następujących aktów normatywnych:

  1. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561;
  2. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560;
  3. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji;
  4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, rejestru chronionych nazw, unieważnienia ochrony i stosowania symboli oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiedniego systemu kontroli.

Projekt ustawy usprawni przepływ informacji pomiędzy instytucjami kontrolnymi w celu wyeliminowania pozyskiwania tych samych informacji w ramach poszczególnych kontroli. Informacje będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa innym instytucjom kontrolnym.

Utworzenie rejestru upraw winorośli (winnic), umożliwi producentom wina dostęp do informacji o plantacjach winorośli w Polsce, z których winogrona mogą być wykorzystywane do produkcji wina. Rejestr ten umożliwi także usprawnienie oceny potencjału produkcyjnego, co jest niezbędne z punktu widzenia przepisów UE.

Projektowana ustawa zmniejsza także liczbą rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 do 7 co przyczyni się do poprawy czytelności przepisów oraz przyczyni się do poprawy spójności przepisów.

W zakresie przepisów nieuregulowanych w przepisach UE projektowane zmiany dotyczyć będą wprowadzenia zmian w zakresie definiowania i klasyfikacji fermentowanych napojów winiarskich oraz wymogów związanych z technologią. Celem tych zmian jest podniesienie konkurencyjności tych wyrobów, uwzględnianie nowych tendencji na rynku oraz wykorzystanie większych ilości niezagospodarowanych nadwyżek owoców.

W celu podniesienia konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie oraz zwiększenia wykorzystania owoców należy zwiększyć limit produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali roku. Limit ten, zgodnie z projektem ustawy będzie powiązany w areałem upraw lub wielkością posiadanej pasieki.

Dla poprawy przejrzystości przepisów sektorowych należy zharmonizować przepisy regulujące technologiczne wymogi wyrobu wyrobów winiarskich z zasadami dotyczącymi ich znakowania w zakresie podawania na etykietach nazw tych wyrobów w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Znakowanie fermentowanych napojów winiarskich, w odróżnieniu od produktów sektora wina nie jest uregulowane na poziomie UE. W aktualnym stanie prawa zasady stosowania ww. nazw na etykietach wyrobów określane są w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, z późn. zm.), odnoszącego się przy poszczególnych nazwach fermentowanych napojów winiarskich do odpowiednich przepisów zmienianej ustawy określających definicje tych wyrobów. W celu harmonizacji tych przepisów oraz z uwagi na uregulowania prawne dotyczące znakowania win wynikające z przepisów UE projektowana ustawa zawiera przepisy dotyczące znakowania wyrobów winiarskich.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy wprowadzono liczne zmiany definicji. Definicje poszczególnych kategorii fermentowanych napojów winiarskich zostały dostosowane do wymagań rynkowych, biorąc pod uwagę uwagi zgłaszane prze producentów wyrobów winiarskich oraz problemy wynikające z technologii produkcji takich wyrobów oraz ich znakowania.

W zakresie uzyskiwania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich proponuje się doprecyzować, że wymagania w zakresie wpisu do rejestru nie stosuje się do podmiotów rozlewających wyroby winiarskie do opakowań jednostkowych w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów. Ma to na celu jednoznaczne wskazanie, że sprzedawcy detaliczni rozlewający wyroby winiarskie (wina czy cydry) z beczek lub kegów do butelek w celu konsumpcji w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie są obowiązani do uzyskania wpisu do ww. rejestru.

W ramach wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich proponuje się zrezygnować również z wymogu posiadania przez przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz z wymogów określających minimalne dozwolone pojemności stosowanych przez przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich. Projektowana ustawa doprecyzowuje także brzmienie przepisów dotyczących posiadania przez przedsiębiorcę zaświadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazując jednoznacznie, że te dokumenty powinny być wydawane na wniosek przedsiębiorcy, który będzie występował o wpis do rejestru.

W odniesieniu do przepisów art. 19 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina dotyczących uzyskania wpisu do rejestru na tzw. uproszczonych zasadach, w projektowanej ustawie proponuje się zwiększenie limitu produkcji wina owocowego markowego, cydru markowego, cydru, perry markowego oraz perry z owoców pozyskanych z surowców z upraw własnych lub miodów pitnych wyrabianych z miodu uzyskanego z własnej pasieki do łącznej ilości, nie większej niż 100 000 l, który będzie uzależniony od posiadanego areału upraw lub ilości posiadanych rodzin pszczelich.

W projekcie ustawy przewiduje się również zrównanie wymagań, które muszą być spełnione przez przedsiębiorców wyrabiających wina owocowe markowe, cydr markowy, cydr, perry markowe, perry oraz miód pitny markowy, które są wytworzonych z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie (produkcja do 100 000 l ww. wyrobów), z wymaganiami, które muszą spełniać drobni producenci wina z upraw własnych (produkcja do 100 000 l wina) przez ich zwolnienie z posiadania planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności.

W zakresie przeprowadzania certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego projektowana ustawa wprowadza możliwość certyfikacji winogron, które następnie mogą być używane do wyrobu win odmianowych i win rocznikowych. Ww. system certyfikacji w stosunku do obecnie obowiązującego systemu zawiera mechanizm zezwalający na certyfikację odmian winorośli do momentu ich zbioru i przekazania producentowi w celu produkcji wina rocznikowego bądź odmianowego. Istnieje również możliwość integracji systemu certyfikacji z systemem kontroli urzędowej winnic i producentów wina. Działanie takie przyczyni się do ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz poprawi przepływ informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w obrót dokumentów w tym zakresie. Zaproponowane zmiany zapewniają możliwość certyfikacji winogron i wina na podstawie losowych kontrolach, opartych na analizie ryzyka na podstawie której ustala się posiadanie owocującej uprawy winorośli z danych odmian winorośli, z której będzie wyrabiane wino oraz wielkości takiej uprawy winorośli.

Projektowana ustawa określa wymogi związane z utworzeniem krajowej listy odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina, w przypadku przekroczenia limitu wyrobu wina określonego w przepisach art. 81 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013 wynoszącego 50 000 hl w ciągu ostatnich pięciu lat winiarskich. Informacje na temat uprawianych odmianach winorośli będą gromadzone w ramach ewidencji winnic.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian