Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD552
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Analiza orzeczeń sądów powszechnych, w tym orzeczeń Sądu Najwyższego, wskazuje na brak jednolitej linii orzeczniczej i wykładni przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), regulujących  podstawy finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców, udzielających świadczeń w stanach nagłych. Powyższe dotyczy zarówno świadczeń udzielonych w stanach nagłych przez świadczeniodawców niezwiązanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej również „NFZ”), jak i świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku świadczeniodawców związanych umową z NFZ. Zidentyfikowana została tym samym potrzeba określenia jednoznacznych norm prawnych regulujących zasady finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców za wykonanie ww. świadczeń opieki zdrowotnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje zmiany, które doprecyzują i w sposób jednoznaczny określą zasady finansowania i sposób ustalania wysokości wynagrodzenia świadczeniodawców za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z NFZ.
Proponuje się dookreślenie okoliczności uzasadniających sfinansowanie ze środków publicznych udzielanie świadczeń przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z płatnikiem publicznym. Dopuszczalne prawnie ma być zatem pokrycie przez NFZ ewentualnych kosztów przygotowania pacjenta do transportu do świadczeniodawcy posiadającego umowę z płatnikiem oraz kosztów tego transportu, o ile świadczeniodawca takie koszty poniósł. Sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielnych w stanie nagłym możliwe ma być w razie ich realizacji w sytuacji braku możliwości bezpiecznego transportu pacjenta do świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ma zostać normatywnie przesądzone, że płatnik może sfinansować udzielanie przedmiotowych świadczeń na poziomie nie wyższym niż cena danego świadczenia gwarantowanego stosowana w rozliczeniach między NFZ a świadczeniodawcami z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W projekcie przewiduje się także wprowadzenie regulacji odnoszących się do ewentualnego ponoszenia przez NFZ kosztów świadczeń udzielanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowane przepisy określą zatem: charakter prawny roszczeń wynikających z udzielania ww. świadczeń (w sposób jednoznaczny na poziomie ustawy zostanie uregulowane, iż nie są one zobowiązaniem wynikającym z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), a także przesłanki, po spełnieniu których NFZ będzie mógł sfinansować ich udzielanie – w razie posiadania odpowiednich środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym płatnika i z uwzględnieniem pierwszeństwa w odniesieniu do świadczeń udzielonych w stanie nagłym.
Proponuje się również uregulowanie trybu postępowania mającego na celu uzyskanie przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ a udzielającego świadczeń w stanie nagłym oraz przez świadczeniodawcę posiadającego taką umowę a udzielającego świadczeń ponad kwotę zobowiązania (również z tytułu stanów nagłych) zapłaty z tytułu realizacji tych świadczeń oraz zasady dokonywania płatności.
Zakłada się, iż proponowane rozwiązania spowodują poprawę warunków wykonywania działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przez zapewnienie pewności prawa i jednoznacznych regulacji określających zasady i sposób finansowania świadczeń udzielonych w stanach nagłych, oraz świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W sposób jednoznaczny określony zostanie tryb pokrywania kosztów świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania wskazaną w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Efektem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań powinno być również ograniczenie spraw sądowych dotyczących roszczeń wynikających z wykonania przedmiotowych świadczeń oraz uproszczenie procedury ustalania ich kosztów, a w konsekwencji także skrócenie czasu uzyskania wynagrodzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry