Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID96
Tytuł

Krajowy Program Reform „Europa 2020”. Aktualizacja 2013/2014

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja unijnej strategii „Europa 2020” zakłada coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform (KPR), wdrażających tę strategię na poziomie państw członkowskich UE. Aktualizacji dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, zgodnie z którym państwo członkowskie powinno w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje: KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., a Aktualizacja KPR 2012/2013-  25 kwietnia 2012 r. KPR pokazuje jak Polska, w perspektywie do roku 2020 zrealizuje krajowe zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”. Zasadnicza część Aktualizacji KPR 2013/2014 polegać będzie na weryfikacji listy działań przewidzianych do realizacji w KPR i Aktualizacji KPR 2012/2013 oraz wskazaniu zadań do realizacji w latach 2013-2014. Jednocześnie Aktualizacja KPR 2013/2014 zawierać będzie informację nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE w lipcu 2012 r. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.05.2013
do góry