Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD545
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez likwidację podatku PIT dla młodych osób, do ukończenia 26. roku życia.
Celem tych zmian jest obniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób, które wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, lub umów zlecenia. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym co podatnik dostaje „na rękę”, a kwotą którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Zmniejszenie obciążeń dla osób o relatywnie niewysokich pensjach pozwoli młodym ludziom łatwej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się również do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej, o czym szerzej w ocenie skutków regulacji.
Stabilna sytuacja zawodowa oraz poprawa sytuacji materialnej młodych osób sprzyjać będzie ponadto zakładaniu rodziny oraz rodzicielstwu. Nie można bowiem zapominać, że młode osoby, podejmując zatrudnienie, często opuszczają dom rodzinny, tworzą nowe gospodarstwo domowe, co generuje dodatkowe koszty. Podjęcie pracy wymaga także poniesienia innych wydatków np. związanych z uzupełnieniem wykształcenia, czy nabycia nowych umiejętności. Sytuacja osób młodych jest zatem niejednokrotnie trudniejsza od sytuacji osób, które zdążyły już „okrzepnąć” na rynku pracy, co determinuje poziom aktywności zawodowej i bezrobocia wśród osób młodych.
Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób młodych (w wieku 15–24 lata) w Polsce jest wyraźnie niższy od średniej unijnej. W 2017 r. wyniósł on 34,8% wobec 41,7% w UE28.
Wśród osób w wieku 20–24 lata współczynnik aktywności zawodowej w Polsce jest już wyraźnie wyższy i już tylko nieznacznie mniejszy od średniej unijnej (w 2017 r. odpowiednio 59,0% i 61,4%). W grupie 25–29 lat współczynnik  aktywności zawodowej w Polsce jest już nawet nieco wyższy od średniej unijnej (w 2017 r. odpowiednio 83,5% i 82,5%).
Natomiast stopa bezrobocia wśród osób młodych (15–24 lata) w 2017 r. wyniosła w Polsce 14,8% i była o 2,0 pkt. proc. niższa od średniej unijnej, przy czym wśród osób w podgrupie 15–19 lat jest ona wyższa od przeciętnej w UE (odpowiednio 23,0% i 21,0% w 2017 r.). Dla porównania stopa bezrobocia ogółem (15–74 lata) w Polsce jest niższa w UE (w 2017 r. odpowiednio 4,9% i 7,6%).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie dodawanego pkt 148 w ust. 1 w art. 21 ustawy PIT[1]) wolne od tego podatku będą przychody z pracy (przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT), oraz przychody z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT), uzyskane przez osobę fizyczną do ukończenia 26. roku życia (decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy; wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie roku urodzenia).
Zwolnienie ograniczone będzie limitem kwotowym. Począwszy od przychodów uzyskanych w 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku). W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosił będzie 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł, z uwagi na fakt, iż zwolnienie wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.
Zastosowanie zwolnienia nie pozbawia podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków lub do opodatkowania nadwyżki (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji. Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną.

 

 

[1]) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.06.2019
do góry