Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD513
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia​

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące przepisy przewidują szereg szczegółowych regulacji w obszarze wystawiania recept, z których niektóre mogą utrudniać pacjentowi realizację recepty, a dla lekarza generować konieczność ponownego wykonywania czynności administracyjnych. Przykładowo,  recepta może zostać zrealizowana jedynie w okresie 30 dni od dnia jej wystawienia (po tym terminie nie jest już możliwa jej realizacja). Z kolei recepta transgraniczna może mieć wyłącznie postać papierową, co wiąże się z tym, że jej realizacja w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być znacznie utrudniona. Wystawienie recepty obejmującej co najmniej jeden produkt leczniczy objęty refundacją powoduje konieczność określenia na tej recepcie poziomu tej refundacji, co często nie jest czynnością prostą. Tymczasem wystawianie recepty w postaci elektronicznej umożliwia obecnie wprowadzenie ułatwień dla lekarzy również w tych obszarach, poprzez zarówno zmianę prawa, jak i stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych wspomagających, np. w określeniu poziomu refundacji.
W roku 2018 w ramach Platformy e-zdrowie uruchomione zostało tzw. Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia np. dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej. W chwili obecnej możliwy jest już m.in. wgląd do wystawionych oraz zrealizowanych recept w postaci elektronicznej. Konieczne jest jednak stałe rozwijanie tego narzędzia informatycznego m. in. przez stopniowe wprowadzanie nowych jego funkcjonalności.   
Celem projektu ustawy jest wprowadzenie w przepisach prawa ułatwień dla pracowników medycznych w obszarze ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, przy jednoczesnym osiągnięciu korzyści dla pacjentów z tego tytułu, jak również z powodu umożliwienia im powszechniejszego korzystania z IKP przez rozbudowę jego funkcjonalności. Jedynym możliwym środkiem realizacji ww. celu jest zmiana obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.), ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.). Oddziaływanie ww. zmian na życie społeczne powinno być pozytywne. Zmiany te stanowią wyraz licznych oczekiwań społecznych zarówno ze strony pracowników medycznych, jak również ze strony organizacji pacjenckich. Spodziewanym skutkiem projektowanych regulacji prawnych będą ułatwienia w pracy lekarzy w zakresie możliwości sprawniejszego wystawiania recept w postaci elektronicznej, jak również powszechniejsze korzystanie przez pacjentów z IKP. Efekty nowych regulacji będą miały charakter bezpośredni w przypadku wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie uproszczeń w obszarze ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie wydłużenia okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z okresu 30 dni do 1 roku, w zakresie unifikacji e-recepty z receptą transgraniczną (polska e-recepta w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej), a także w zakresie stworzenia narzędzi wspomagających lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej. Proponuje się również wprowadzenie możliwości upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności tzw. e-recept i e-skierowań, co w znaczący sposób (podobnie jak w przypadku e-zwolnień) może ułatwić i przyspieszyć pracę lekarzy. Poszerza się również krąg lekarzy uprawnionych do wystawiania recept dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.
Ponadto, proponuje się zmiany polegające na rozbudowaniu funkcjonalności IKP. Kluczowe bowiem dla powszechnego posługiwania się IKP jest jego użyteczność w ocenie pacjentów. Przykładowo proponuje się możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, czy też podgląd wyników badań laboratoryjnych.
Jednocześnie, doprecyzowuje się przepisy dotyczące rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.
Proponuje się także rozszerzenie katalogu podmiotów pełniących funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany i wskazanie, że takim punktem może być również podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2019
do góry