Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD322
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt sankcjonuje etapowe podejście do uruchomienia systemu CEPiK2.0, eliminując ryzyka związane z jednoczesnym wdrożeniem w jednym czasie wszystkich funkcjonalności związanych z systemem CEPiK oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy.
Etapowe uruchomienie centralnej ewidencji kierowców w kształcie określonym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.),oraz niniejszym projektem pozwoli na rozwiązanie m.in. następujących problemów:
1. zniwelowanie ograniczonego zakresu danych w centralnej ewidencji kierowców (CEK) – poprzez rozszerzenie zakresu danych, m.in. o dane o osobach i jednostkach uczestniczących w procesie nabywania uprawnień, co umożliwi zapewnienie kompletności danych gromadzonych na poziomie centralnym;
2. przekazywanie do CEK danych o niskiej jakości i brak technicznych mechanizmów egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane; brak dostępu np. dla marszałków, wojewodów na poziomie centralnym do danych osób uczestniczących w procesie nabywania uprawnień – np. brak dostępu do danych o zakazie prowadzenia przez osobę działalności w danym zakresie na terenie innego województwa – zapewnienie dostępu do danych centralnych, wprowadzenie mechanizmów walidacji danych w procesach zasilania;
3. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych;
4. zawężone podejście do pojęcia zakazu prowadzenia pojazdu – obecnie w ewidencji gromadzi się informacje o orzeczonym środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, co istotnie ogranicza zakres zakazów prowadzenia pojazdów orzekanych przez sąd - w celu zapewnienia kompletnej informacji w centralnej ewidencji kierowców o zakazach orzeczonych wobec kierujących, należy uwzględnić również zakazy orzeczone jako środek zabezpieczający, wychowawczy i probacyjny, zakładając zapewnienie dostępu do danych w szczególności dla podmiotów uczestniczących w procesie nabywania uprawnień oraz organów kontroli ruchu drogowego;
5. usunięcie zidentyfikowanych braków w aktualnie przyjętych przepisach m.in.  brak zdefiniowania pojęcia niezgodności danych w przepisach;
6. konieczność dostosowania okresów przejściowych.
Rekomendowane regulacje prawne na poziomie ustawy zapewnią:
1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące osób i jednostek uczestniczących w procesie nabywania uprawnień; rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych o zakazie prowadzenia pojazdów, rozszerzenie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o orzeczenia wydawane kierowcom zawodowym;
2. wyższą jakość danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz jednolitych mechanizmów zasilania danymi, a także zapewnieniu dostępu do jednolitych słowników, w tym w szczególności do danych podmiotów uczestniczących w procesie nabywania uprawnień;
3. większą dostępność danych, m.in. nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEK, nowe rozwiązania pozwalające na uruchomienie kolejnych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców;
4. gromadzenie w ewidencji informacji o zakazie prowadzenia pojazdów orzeczonego jako środek karny, zabezpieczający, wychowawczy oraz probacyjny;
5. wprowadzenie przepisów umożliwiających migrację danych o ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej;
6. wprowadzenie zapewnienia możliwości wprowadzania do ewidencji danych o demontażu bezpośrednio przez stacje demontażu i zapewnienie stacjom demontażu dostępu do centralnej ewidencji pojazdów w tym zakresie; 
7. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dla osiągniecia założonych celów konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.),  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978).
Projekt zakłada zapewnienie możliwości etapowego wdrożenia elementów systemu CEPiK2.0 w części dotyczącej CEK, w zakresie:
   - przepisów dotyczących migracji danych dotyczących ośrodków szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, co pozwoli na weryfikację i przygotowanie po stronie centralnej słownika tych podmiotów, który jest niezbędny na potrzeby zasilania ewidencji informacjami o świadectwach kwalifikacji zawodowej;
   - zapewnienia możliwości rozpoczęcia gromadzenia danych o osobach i jednostkach (m.in. instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach, lekarzach, psychologach, ośrodkach szkolenia kierowców, pracowniach psychologicznych, etc.) uczestniczących w procesie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami, co umożliwi przygotowanie na potrzeby prawidłowej obsługi profilu kandydata na kierowcę i procesu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania kompletnych słowników osób i jednostek, które uczestniczą w procesie, a także na bieżące zasilanie danymi;
   - pozostałych przepisów dotyczących głównych funkcjonalności centralnej ewidencji kierowców (m.in. gromadzenie danych o naruszeniach, o okresie próbnym, o osobach, które są w trakcie nabywania uprawnień do kierowania).
W celu zapewnienia optymalnego podejścia do wdrożenia ww. rozwiązań określono, że rozpoczęcie wprowadzania danych nastąpi po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu o gotowości rozwiązań technicznych w tym zakresie. Oznacza to, że uruchomienie ww. rozwiązań zostanie poprzedzone  tym komunikatem.
Jako efekt etapowego wdrożenia i w celu zapewnienia stopniowego wprowadzania poszczególnych elementów systemu CEPiK2.0 niniejszy projekt przewiduje również elastyczne podejście do wdrożenia rozwiązań niezależnych od procesów realizowanych w ramach centralnej ewidencji kierowców:
   - gromadzenie, przekazywanie i udostępnianie danych o zastawach rejestrowych na pojeździe,
   - uruchomienie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.
- uzależnione również od ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikatu o gotowości rozwiązań technicznych w tym zakresie. Oznacza to, że uruchomienie ww. elementów zostanie poprzedzone tym komunikatem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.05.2018
Rejestr zmian