Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD409
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.). W świetle ww. przepisu Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. Ustalone przez Radę Ministrów na 2019 r. wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ww. ustawy, powinna wynosić co najmniej 2 216,70 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej - 14,50 zł.
Proponowana w projektowanym rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. wynosi 2 220 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,7% oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,6%.
Przy ww. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 220 zł,  kwota minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. powinna wynosić 14,50 zł (wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. – 13,70 zł, zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r., tj. 13,70 zł  x 105,7%).
Ww. wysokości są analogiczne jak kwoty przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian