Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD83
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2014 nowej, 7-letniej perspektywy finansowej, w ramach której wdrażane będą środki przeznaczone na realizację polityki spójności w Polsce. W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących powyższe kwestie konieczne jest dostosowanie prawa polskiego do odpowiednich regulacji prawa unijnego oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa określa mechanizmy oraz system instytucjonalny realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-2020. Ustawa reguluje m.in.:
- system instytucjonalny realizacji programów operacyjnych;
- zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą;
- proces desygnacji;
- kwestie finansowe związane m.in. z rozliczeniami z KE;
- kwestie dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt;
- zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych;
- instrumenty finansowe;
- mechanizmy umożliwiające realizację nowych instrumentów wynikających z projektów rozporządzeń KE (np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarceli Niezgoda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2014 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.05.2014
do góry