Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID95
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniajacej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” 

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z pracami resortu transportu w zakresie nowej perspektywie finansowej budżetu UE na lata 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej. Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, należy umożliwić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad uruchomienie postępowań przetargowych w 2013 r., co umożliwi rozpoczynanie robót w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE 2014 - 2020. Działanie takie oprócz pozytywnego efektu gospodarczego umożliwi szybszy napływ refundacji z budżetu UE. Aby było to możliwe należy wskazać nowy limit środków finansowych do którego GDDKiA będzie uprawniona zaciągać zobowiązania na poczet realizacji tzw. przyszłej perspektywy finansowej.  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualizacja obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 i dodanie do niego Załącznika nr 5, w którym zostanie wskazana lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. wraz z przewidywanym na ten cel limitem finansowym. Zadania które znajdują się w nowoprojektowanym Załączniku nr 5 są zadaniami ujętymi w obecnie obowiązującym Programie, lecz z uwagi na ograniczony limit finansowy przyznany w momencie uchwalania przez Radę Ministrów Programu nie znalazły się w Załączniku nr 1 czyli liście zadań których realizacja rozpocznie się do 2013 r.   

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 czerwca 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2013
do góry