Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIC16
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawą prawną podjęcia uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, zwanego dalej POPT, jest art. 14ka ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zmiany w POPT są wynikiem dokonanego przeglądu śródokresowego Programu przeprowadzonego zgodnie z art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 i mają na celu umożliwienie zwiększenia alokacji o 3 mln EUR – przesunięte z osi X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanego dalej POIiŚ. Przesunięcie 3 mln EUR z osi X POIiŚ do POPT zostało przyjęte uchwałą nr 3/2019 Rady Ministrów podjętą w dniu 8 stycznia br. oraz decyzją Komisji Europejskiej wydaną w dniu 2 kwietnia br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główne zmiany w Programie mają charakter finansowy i są podyktowane przede wszystkim koniecznością zwiększenia ogólnego budżetu POPT o 3 mln EUR przesunięte z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednocześnie zmodyfikowane zostały budżety wszystkich osi priorytetowych w oparciu o analizę potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów Programu.
Poza tym do Programu wprowadzone zostały zapisy wynikające ze znowelizowanej wersji Umowy Partnerstwa mówiące o konieczności wsparcia ze środków pomocy technicznej działań koordynacyjnych (także o charakterze edukacyjnym i informacyjnym) pomiędzy EFSI (Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi) a programami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020, COSME, LIFE, Erasmus+, EaSI, CEF, EFIS). Udział Polski w programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską pozostaje nadal na niesatysfakcjonującym poziomie i dlatego potrzebne są działania wspierające oraz zapewniające odpowiednią ich koordynację z polityką spójności.
Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zaktualizowania nazw instytucji oraz mają charakter redakcyjny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Jarosińska- Jedynak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry