Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD82
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu jest podyktowane koniecznością uwzględnienia zarzutu Komisji Europejskiej odnoszącego się do naruszenia art. 40 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do równego traktowania producentów rolnych oraz prawa rolników do otrzymywania płatności niezależnie od ich stanu cywilnego, a także potrzebą aktualizacji przepisów ustawy o charakterze porządkowym wynikającą z doświadczeń zdobytych podczas ich stosowania.  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu:
1) wprowadzenie przepisów umożliwiających nadawanie osobnych numerów identyfikacyjnych małżonkom w przypadku, gdy w skład majątku odrębnego małżonka wchodzi gospodarstwo rolne;
2) uregulowanie, że do postępowania dotyczącego wpisu do ewidencji producentów będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego; postępowanie będzie dwuinstancyjne, a podmioty wpisane do ewidencji będą mogły dochodzić swoich praw przed sądem administracyjnym;
3) rezygnację z terminu złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów przynajmniej na 21 dni przed dniem złożenia wniosku o płatność. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.03.2013
do góry