Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD128
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Prezydenta RP w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U: z 2016 r. poz. 1330) przed jej podpisaniem, pomiędzy dniem uchwalenia przedmiotowej ustawy a dniem jej opublikowania ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) była dwukrotnie nowelizowana. Po raz pierwszy ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688), a po raz drugi ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność badanych przepisów z Konstytucją RP w wyroku z dnia 25 maja 2016 r. (M.P. poz. 792), co umożliwiło Prezydentowi RP podpisanie przedmiotowej ustawy w dniu 16 sierpnia br. Z uwagi na ogłoszenie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach w dniu 24 sierpnia br. oraz 3 - miesięczne jej vacatio legis projektowana ustawa powinna wejść w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza techniczne zmiany przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, które są niezbędne dla zapewnienia spójności z dokonanymi już wcześniej zmianami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. W konsekwencji niezbędne jest znowelizowanie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach jeszcze w okresie jej vacatio legis, tj. w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, w celu zapewnienia jej spójności z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie projektowana ustawa zawiera nowelizację przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności dodanych do niej ostatnimi nowelizacjami przepisów do zmian, które wprowadza ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Powyższe zmiany mają zatem charakter wynikowy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Gawin Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry