Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD66
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian spowodowane zostało koniecznością ujednolicenia procesu przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Egzekucja zobowiązań alimentacyjnych, w związku z prowadzeniem jej dwutorowo - zarówno cywilna jak i administracyjna – nie skutkuje zwiększeniem poziomu wyegzekwowanych należności natomiast generuje dodatkowe koszty. Ponadto rozproszenie środków pozyskanych z egzekucji pomiędzy dwie gminy nie odzwierciedla kosztów rzeczywiście poniesionych przez każdy z organów właściwych a także nie stanowi czynnika motywacyjnego. Ponadto zmiany są niezbędne ze względu na konieczność usprawnienia działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Również pojawiające się problemy interpretacyjne ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także brak ujednolicenia zapisów obu ustaw wprowadza konieczność dokonania odpowiednich zmian.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany mają na celu usprawnianie procesu dochodzenia wierzytelności w stosunku do dłużników alimentacyjnych przez likwidację egzekucji administracyjnej przy odzyskiwaniu należności ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych z budżetu państwa i prowadzenie egzekucji cywilnej. Środki uzyskane ze skutecznej egzekucji zostaną przekazane do gminy właściwej, która ponosi rzeczywiste koszty związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto zmiany mają na celu usprawnienie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, a co za tym idzie większa efektywność w pozyskiwaniu od nich alimentów. Jednocześnie, zostaną dokonane zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, polegające na ujednoliceniu zapisów ustawy i dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.01.2014
do góry