Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD206
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Akt wykonawczy do art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz.2).
Stosownie do powołanej wyżej ustawy (art. 15) projekt programu badań statystycznych, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ustalany corocznie, na każdy następny rok i przedstawiany Radzie Ministrów przez Radę Statystyki nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program ujmuje badania Prezesa GUS, ministrów i kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak również realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej. Badania te będą realizowane na podstawie informacji zbieranych obligatoryjnie i na zasadach dobrowolności w formie sprawozdawczości bieżącej 2014 r. oraz danych administracyjnych, sprawozdawczości rocznej
z danymi za rok 2014 oraz danych administracyjnych przekazywanych przez podmioty w roku 2015 i wskazanych danych za lata poprzednie. Program stanowi podstawę do przekazywania i zbierania danych źródłowych oraz opracowywania wynikowych informacji statystycznych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes GUS
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRada Statystyki
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 sierpnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.08.2013
do góry