Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD359
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.
Dodatkowo, problemem pozostaje brak podstaw prawnych do finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z obszaru gospodarki wodnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zawiera rozwiązania prawne, sprzyjające obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Dodatkowo, projekt ustawy ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.
Rekomendowane jest wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie do informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie na okoliczność ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.
Proponowane jest wprowadzenie progu kwotowego, od którego jest uzależniony obowiązek wniesienia opłaty za usługi wodne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 maja 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.06.2018
Rejestr zmian