Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD339
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana zawarta w projekcie ma na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w dotychczas obowiązujących przepisach oraz ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Projektowana zmiana ma również na celu złagodzenie rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 27 października 2017 r. w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.
Istnieje potrzeba wprowadzenia zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie odrębnych ustaw.
W związku z regulacjami ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłacanych bankom premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779), zasadne jest uregulowanie kwestii podatkowych związanych z umorzeniami kredytów mieszkaniowych dokonywanych na podstawie tej ustawy.
Ponadto istnieje potrzeba doprecyzowania rozwiązań wynikających z powyższej ustawy z dnia 27 października 2017 r. m.in. w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie aportów a w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
Dodatkowo zmienia się przepisy ustawy PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dotyczące umożliwienia podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Niniejszy projekt ustawy ma na celu zagwarantowanie jednolitego traktowania uczestników legalnych gier na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych oraz w grach bingo pieniężne i fantowe niezależnie od podmiotu urządzającego grę. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami całkowitemu zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych będą podlegały wygrane w ww. grach urządzanych i prowadzonych przez uprawnione podmioty.
Efektem powyższych rozwiązań będzie zapewnienie, że uczestnicy ww. gier urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie będą traktowani w sposób identyczny jak uczestnicy gier urządzanych przez koncesjonowane kasyna gry (których sytuacja prawna nie ulegnie zmianie wobec dotychczas obowiązującego do 31 grudnia 2017 r. stanu prawnego).
Projekt wprowadza zmiany w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Projekt – w przypadku spadków – przywraca zasadę obowiązującą przed 1 stycznia 2018 r., natomiast w zakresie darowizn – łagodzi regulację wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r. poprzez umożliwienie kontynuacji amortyzacji tych składników majątku. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Proponowana poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm rodzinnych.
Wprowadza się  zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Zwolnieniem zostaną objęte także inne świadczenia o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia (art. 21 ust. 1 pkt 83c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Z kolei, zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym kwot zadłużenia podlegających umorzeniu na postawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłaconych przez bank premii gwarancyjnych, wzmacnia pomoc państwa kredytobiorcom. Oznacza to udzielanie przez państwo realnej pomocy osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym (brak zwolnienia podatkowego wypaczałoby tę pomoc).
Zmiana w art. 2, dotycząca art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmierza do wyeliminowania niepożądanej interpretacji tego przepisu, zgodnie z którą opodatkowaniu miałoby podlegać wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych. Z uwagi na to, że nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. nie miała na celu osiągnięcia takiego skutku (tj. opodatkowania wkładów pieniężnych), w projekcie proponuje się zapis jednoznacznie wskazujący, iż zakres stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się wyłącznie do wnoszenia wkładów niepieniężnych.
Zmiana w zakresie oświadczeń/zawiadomień składanych elektronicznie jest spowodowana rozwiązaniami procedowanymi w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Pierwotnie ustawa ta miała wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Jednak data została zmieniona na dzień 1 marca 2018 r. Z tego względu konieczne stało się odpowiednie dostosowanie ustaw zmienionych nowelizacją z dnia 27 października 2017 r.
Pozostałe zmiany mają na celu doprecyzowanie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r., m.in. w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu, Paweł Gruza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lutego 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian