BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r67754366,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-war.html
2020-10-29, 03:58
Numer projektuRD515
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W granicach warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się tereny należące do podmiotów (przedsiębiorców i osób fizycznych), którzy nie posiadają zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i tym samym nie korzystają z instrumentu stref, tj. pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących na obszarze stref nowe  inwestycje w oparciu o zezwolenia. Tereny te zlokalizowane są w podstrefach: Bartoszyce, Olsztyn i Barczewo.
Ponadto podziały geodezyjne nieruchomości w Podstrefie Barczewo i wykonane przy tej okazji ponowne pomiary ujawniły zaniżenie powierzchni 2 działek. Faktyczna powierzchnia tych działek jest o 17 m2 większa od powierzchni uwzględnionej w rozporządzeniu określającym powierzchnię i granice strefy warmińsko-mazurskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej sse przewiduje korektę zwiększającą powierzchnię Podstrefy Barczewo o 0,0017 ha i wyłączenie ze strefy gruntów o łącznej powierzchni 30,1195 ha. W wyniku ww. zmian powierzchnia warmińsko-mazurskiej sse zmniejszy się o 30,1178 ha i wyniesie 1 334,5592 ha.
Projektowana zmiana nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na rynek pracy.
Ze względu na charakter rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia (korekta powierzchni i wyłączenie działek z granic strefy) nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 16 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), wprowadzona na mocy przepisu art. 38 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która zlikwidowała możliwość zmiany obszaru specjalnych stref ekonomicznych. Nie ma już zatem podstawy prawnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia, które swym zakresem obejmowało zmianę obszaru i korektę powierzchni strefy warmińsko-mazurskiej.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
Rejestr zmian