Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC80
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 28 sierpnia 2015 r. przyjęta została dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (zwana dalej „dyrektywą 2015/1480"). W wyniku zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przetransponowane zostaną przepisy dyrektywy 2015/1480 w zakresie zadań Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (zwane dalej „KLRiW"). Rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań KLRiW pozwoli zapewnić wykonywanie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, a tym samym przekazanie do właściwych organów rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie stref w Polsce i w konsekwencji podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza i ochronę zdrowia ludzkiego. Ponadto konieczne jest zapewnienie udziału KLRiW w pracach nad unijnymi programami jakości, w ramach Europejskiej Sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie powietrza atmosferycznego - AQUILA, która ma na celu zapewnienie spójnej polityki jakości w sieciach monitoringu powietrza na terenie UE.
Zgodnie z jej postanowieniami, państwa członkowskie powinny wdrożyć regulacje zapewniające wykonanie dyrektywy do dnia 31 grudnia 2016 r.
Transpozycja dyrektywy 2015/1480 będzie wymagać zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688, z późn. zm.). zwanej dalej „ustawą IOŚ", oraz zmiany aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034).
Drugi problem rozwiązywany projektem - związany z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska dotyczy braku jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającego na modelowaniu matematycznym transportu i przemian substancji w powietrzu, stanowiącego wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim. Wykonywane dotychczas zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były generalnie przez poszczególne województwa odrębnie i często w odmienny sposób, co mogło skutkować brakiem ciągłości przestrzennej rozkładu stężeń zanieczyszczeń w skali kraju, jak również brakiem zapewnienia spójności czasowej, pozwalającej np. na analizę trendów zmian jakości powietrza na obszarze kraju. Początkowo, modelowanie było wykonywane tylko dla wybranych województw, co było uzależnione między innymi od środków finansowych posiadanych przez określony WIOŚ. Prace te realizowane były przez różnych wykonawców z wykorzystaniem różnych danych dotyczących zarówno emisji zanieczyszczeń (bazy emisji w różnym stopniu kompletne, tworzone różnymi metodami dla poszczególnych województw) jak i warunków meteorologicznych oraz różnego rodzaj u narzędzi obliczeniowych. Realizowane w ostatnich latach działania GIOŚ prowadzące do wdrożenia spójnego w kraju podejścia do modelowania, aczkolwiek przyczyniły się częściowo do rozwiązania istniejących problemów, lecz nie uregulowały ich systemowo, w tym nie zapewniały odpowiedniego zaplecza naukowego. Istotną wadą obecnie obowiązującego rozwiązania jest brak stabilnych środków finansowych na doskonalenie narzędzi i zapewnienia spójnych i jednolitych danych wejściowych do modelowania. Podstawowym problemem jest także brak możliwości zapewnienia ciągłości metodycznej prac poprzez wybór i rozwijanie optymalnego dla Polski modelu matematycznego. Powodowało to duże problemy z zapewnieniem kryteriów jednorodności i jakości wyników modelowania wykonywanego dla różnych substancji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przeniesienie postanowień dyrektywy 2015/1480 do prawa polskiego wymagać będzie rozszerzenia zakresu zadań KLRiW. Rozszerzenie tego zakresu nastąpi poprzez zmianę brzmienia art. 28f i 28g ustawy IOŚ. Zmiany te dotyczyć będą przede wszystkim:
- dokonywania przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat;
- koordynacji właściwego stosowania metod referencyjnych i wykazywania równoważności metod niereferencyjnych;
- udziału, przynajmniej raz na 3 lata, w unijnych programach zapewnienia jakości, koordynacji na terenie Polski unijnych programów zapewnienia jakości, wspieranie prac prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.
Efektem zaproponowanych rozwiązań będzie podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Rozwiązaniem kwestii braku jednolitego, systemowego rozwiązania zasad modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, na poziomie krajowym, wspierającego oceny jakości powietrza na poziomie wojewódzkim jest proponowana zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska. Proponowane rozwiązania zapewnią organom wykonującym oceny jakości powietrza (wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska i Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska) jednolitą metodę wspomagania ocen jakości powietrza w strefach, z wykorzystaniem modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu na poziomie krajowym. Zadanie to powierzone będzie do wykonania Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (zwanemu dalej „IOŚ-PIB"). Dzięki temu możliwe będzie usystematyzowanie zastosowania modelowania matematycznego na potrzeby zarządzania jakością powietrza poprzez powierzenie zadań związanych z realizacją modelowania transportu i przemian substancji w powietrzu.
Zmiana przyczyni się do zwiększenia dokładności, porównywalności i spójności otrzymywanych wyników rocznych ocen jakości powietrza w strefach oraz klasyfikacji stref, gdzie w przypadku zakwalifikowania jej do klasy C (poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy) wymagane jest przygotowanie przez zarząd województwa projektu programu ochrony powietrza, który następnie jest przyjmowany w drodze aktu prawa miejscowego tj. uchwały sejmiku województwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Sałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.12.2017
do góry