BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r676561371821,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html
2020-10-29, 02:58
Numer projektuUD556
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest związana z utratą z dniem 31 grudnia 2019 r. mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału.
Brak proponowanych regulacji pozbawi większość województw samorządowych istotnej części dochodów, bowiem nie będzie podstawy prawnej do ustalania i dokonywania wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej oraz ustalania i wypłacania tej części subwencji samorządom województw.
Obecnie prowadzone są prace nad nowym systemem korekcyjno-wyrównawczym dla jednostek samorządu terytorialnego. Do czasu wypracowania nowych rozwiązań, dotyczących wszystkich rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, konieczne jest przyjęcie zmian.
W świetle obowiązujących przepisów prawa, samorządy województw otrzymują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Województwa postulowały o zmianę formy przekazywania środków z dotacji na subwencję ogólną. Samorządy województw uzasadniły tę propozycję uelastycznieniem dysponowanie środkami z budżetu państwa. Zmiana formy przekazywania środków  z dotacji na subwencję zmniejszy nakłady pracy administracyjnej. Projekt ustawy, wychodząc naprzeciw postulatom samorządów, przewiduje likwidację dotychczasowej rezerwy na dotację celową i wprowadzenie w jej miejsce rezerwy subwencji ogólnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany przewidują m.in.:

1. przedłużenie obowiązywania na lata 2020 i 2021 obecnych przepisów w zakresie zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej;
2. wprowadzenie mechanizmu wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej,  części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a  kwotą z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r.;
3. zastąpienie dotychczasowej rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwą subwencji ogólnej. Wprowadzenie tego rozwiązania uelastyczni dysponowanie środkami z budżetu państwa przez samorządy województw i jednocześnie wychodzi naprzeciw postulatom  zgłaszanym przez samorządy województw;
4. zmianę brzmienia ust. 10 w art. 36. Projektowana zmiana jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt K 18/17) i dotyczy sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty w  kwocie wyższej od należnej.

Powyższe rozwiązania pozwolą na ustalenie wpłat województw do budżetu państwa i przekazanie środków pochodzących z tych wpłat w formie części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.  Ponadto, zwiększona zostanie elastyczność w gospodarowaniu środkami otrzymanymi przez województwa z budżetu państwa.
Pozostałe zmiany zawarte w projekcie ustawy mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
Rejestr zmian