Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD78
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Określony w art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) termin na złożenie przez zainteresowane podmioty wniosku o wpis do krajowego rejestru roślin sadowniczych utrzymywanych przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC minął 30 września 2012 r. Stosowna korekta nie została wprowadzona w trakcie prac parlamentarnych do prezydenckiego projektu ustawy. W tej sytuacji podmioty, o których mowa w art. 132 ustawy o nasiennictwie, nie będą mogły skorzystać z możliwości wpisania odmiany do krajowego rejestru bez przeprowadzenia badań OWT. Z tego powodu konieczna jest zmiana obowiązującej ustawy o nasiennictwie, która umożliwi dokonanie takiego wpisu.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje zmianę art. 132 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), który określi, że odmiany roślin sadowniczych utrzymywane przez dostawców na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 września 2012 r. będą mogą zostać wpisane do krajowego rejestru bez przeprowadzenia badań OWT, na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w terminie do dnia 30 września 2013 r. Projektowany przepis stanowi implementację art. 7 ust. 4 zdanie drugie dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. UE L 267 z 08.10.2008, str. 8).
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.03.2013
do góry