Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD76
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem wprowadzenia proponowanych regulacji jest doskonalenie organizacji i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Stosunkowo krótki okres funkcjonowania NSR pozwolił już na obserwację procesu tworzenia NSR i naboru ochotników na stanowiska służbowe wytypowane w jednostkach wojskowych na jego potrzeby, zebranie doświadczeń w tym obszarze oraz przygotowanie niezbędnych korekt w systemie prawnym, które pozwolą na dalszy jego rozwój, zwiększenie atrakcyjności służby, ściślejsze powiązanie jej z przeznaczeniem i działalnością jednostek wojskowych, racjonalizację wykorzystania posiadanych zasobów, stosownie do potrzeb i możliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakłada się wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych, w szczególności w zakresie:
1) problematyki naboru i uzupełniania stanowisk służbowych do NSR oraz jego wykorzystania i funkcjonowania – projektowane przepisy, w powiązaniu z już obowiązującymi, powinny służyć stworzeniu swoistej pragmatyki służbowej żołnierzy rezerwy wykonujących obowiązki w ramach NSR;
2) szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach NSR (zracjonalizowanie czasu, miejsca, bazy i programu szkolenia oraz zapewnienie wyższego poziomu wyszkolenia żołnierzy rezerwy);
3) systemu motywacyjnego i zachęt do służby oraz podnoszenia kwalifikacji przez żołnierzy rezerwy w ramach NSR (ograniczenie liczby rezygnacji z przydziałów kryzysowych i zwiększenie atrakcyjności wykonywanych obowiązków w ramach NSR, a także ograniczenie zjawiska zwalniania się żołnierzy ze służby przygotowawczej przed jej ukończeniem);
4) relacji z pracodawcami, organizacjami społecznymi o charakterze proobronnym i innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą na rzecz kształtowania i wykorzystania NSR (włączenie określonych podmiotów na rzecz ochotniczego naboru i wykonywania obowiązków w ramach NSR przez związanych z tymi podmiotami żołnierzami rezerwy).
Ponadto w projekcie zakłada się zmianę podporządkowania i zniesienie pośredniego szczebla kierowania administracją wojskową realizowanego przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.11.2013
do góry