Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC85
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jestujednolicenie regulacji dotyczących:
- składania pism procesowych przez strony przebywające w państwach członkowskich Unii Europejskiej i strony przebywające w Polsce;
- doręczania pism stronom przebywającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i stronom przebywającym w Polsce.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany zmierzają do usunięcia sprzeczności między regulacjami k.p.c., a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Złożenie pisma procesowego w placówce operatora pocztowego świadczącego usługę powszechną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obowiązek wskazania pełnomocnika dla doręczeń będzie zaś spoczywał wyłącznie na stronie, która ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 26 marca 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.03.2013
do góry