Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC143
Tytuł

Projekt ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Umożliwienie stosowanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1191”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie 2016/1191 będzie bezpośrednio stosowane, nie ma zatem konieczności wdrażania go do polskiego porządku prawnego. Niemniej jednak dla umożliwienia jego stosowania konieczne jest przygotowanie odpowiednich regulacji na poziomie prawa krajowego. Wśród spraw pozostawionych do rozstrzygnięcia na poziomie PCz rozporządzenie 2016/1191 wskazuje w szczególności organy odpowiedzialne za stosowanie przepisów rozporządzenia oraz wysokość opłat za wydanie wielojęzycznego formularza. Dla umożliwienia stosowania przepisów rozporządzenia 2016/1191 koniecznym jest również określenie kwestii związanych z wydawaniem wielojęzycznych formularzy oraz wysyłaniem i odpowiadaniem na wnioski o udzielenie informacji za pośrednictwem systemu IMI.

Ponieważ kwestia uregulowana zakresem rozporządzenia obejmuje wiele podmiotów i nie ma jednego aktu prawnego regulującego te zagadnienia, dla jasności stosowania przepisów rozporządzenia proponuje się opracowanie nowej ustawy w tym zakresie.

Rozwiązania szczegółowe proponowane w projekcie ustawy:

1) Wobec ogólnego określenia w rozporządzeniu 2016/1191 (art. 2) rodzaju dokumentów, jakie objęte są jego zakresem, w art. 3 projektu ustawy proponuje się określenie dokumentów, do których stosuje się przepisy rozporządzenia 2016/1191 poprzez stworzenie katalogu z nazwami tych dokumentów obowiązującymi w przepisach prawa polskiego.

2) Uregulowanie kwestii związanych z wielojęzycznymi formularzami, w szczególności wskazanie szczegółowego katalogu dokumentów, do jakich załączane będą wielojęzyczne formularze, zasad składania wniosków o ich wydanie, zakresu danych, jakie powinny być zawarte we wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza, sposobu postępowania organów właściwych do ich wydania oraz wysokości opłaty.

3) Wskazanie organów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych w wykonaniem przepisów rozporządzenia 2016/1191.  W projektowanej ustawie przyjęto model zdecentralizowany (z wieloma organami centralnymi).

Organem centralnym koordynującym proponuje się ustanowić ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z uwagi na szeroki zakres podmiotów wydających i przyjmujących dokumenty objęte zakresem rozporządzenia przyjęto, że organami centralnymi powinni być ministrowie kierujący działami administracji rządowej właściwi w sprawach poszczególnych dokumentów wydawanych lub przedkładanych, należących do tego działu i objętych zakresem rozporządzenia 2016/1191. W art. 10 projektu zagwarantowano ministrom możliwość ustanowienia koordynatora delegowanego, w celu usprawnienia realizacji tych zadań. Ze względu na specyfikę podległości organów w ramach danego działu, decyzję w tym zakresie pozostawiono ministrom, poprzez fakultatywne upoważnienie do wydania aktu wykonawczego w tym zakresie.

Ministrowie będą również, na podstawie art. 14, odpowiedzialni za przekazywanie ministrowi koordynującemu tj. MSWiA, informacji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 rozporządzenia 2016/1191.

Organami, które w systemie IMI będą mogły wystosować wniosek o udzielenie informacji dotyczącej dokumentu, będzie każdy organ, któremu dokument został przedłożony, zatem może to być np. organ rentowy, jeżeli dla potrzeb postępowania, przed tym organem zostanie przedłożony dokument objęty zakresem rozporządzenia i wydany w innym PCz, a organ ten będzie miał co do niego jakieś wątpliwości.

Organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji będzie każdy organ, który wydał dokument do którego zapytanie się odnosi np. w przypadku odpisu aktu stanu cywilnego – kierownik USC, w przypadku orzeczenia sądu – sąd, który wydał to orzeczenie, w przypadku notarialnego poświadczenia zamieszkania – właściwy notariusz, w przypadku decyzji dotyczących obywatelstwa – odpowiednio MSWiA lub wojewoda.

Dla potrzeb realizacji ww. zadań w ramach systemu IMI - KE stworzy odpowiedni moduł umożliwiający rejestrację użytkowników na poziomie wszystkich organów, w których kompetencjach leży wydawanie bądź przyjmowanie dokumentów objętych zakresem rozporządzenia 2016/1191. Użytkownicy będą rejestrowani ad hoc, w miarę potrzeb, w sytuacji kiedy zaistnieje potrzeba wystosowania wniosku o udzielenie informacji lub odpowiedzi na taki wniosek.

W ramach tego modułu będzie następowało potwierdzanie autentyczności dokumentów wydanych w innych PCz.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Majewski, Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2019 r. z autopoprawką, w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian