Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID90
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
 

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów podejmujących naukę w klasach, w których realizowana jest nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz klasach, w których konstrukcja podręczników wyklucza możliwość nabycia używanych podręczników (klasy I-III szkoły podstawowej), poprzez ułatwienie ww. uczniom dostępu do podręczników szkolnych.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie wsparciem materialnym w formie dofinansowania do podręczników uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym odpowiednich klas szkół artystycznych. Dodatkowo zapewnienie dofinansowania do podręczników uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na każdym etapie edukacyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Jakubowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 lipca 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2013
do góry