Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD139
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zachodzi potrzeba zwiększonego wsparcia finansowego kształcenia dzieci 6-letnich. Obecne przepisy dotyczące finansowania dzieci 6-letnich różnicują ich poziom finansowania w zależności czy dziecko 6-letnie jest uczniem szkoły podstawowej, czy też jest objęte wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z obecnym stanem prawnym od roku 2017 na dziecko 6-letnie, które pozostanie w wychowaniu przedszkolnym, przysługuje dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł, natomiast na dziecko 6-letnie które rozpocznie naukę w szkole podstawowej zostanie naliczona subwencja oświatowa w wysokości jak na dziecko w szkole podstawowej (w roku 2016 podstawowa kwota subwencji na ucznia wynosiła 5 278 zł, na ucznia mogły zostać naliczone dodatkowe środki z dodatkowymi wagami). Potrzeba zwiększonego wsparcia dla dzieci 6-letnich jest związana ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci i tym samym koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast, jak dotychczas, trzech. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdecydowana większość dzieci 6-letnich pozostanie objęta wychowaniem przedszkolnym.
W związku z objęciem dzieci 6-letnich subwencją oświatową niezbędne jest wprowadzenie zmian dotyczących wyłączenia dzieci 6-letnich z zakresu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gmin obejmujących wychowanie przedszkolne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu stosowania subwencji oświatowej, tj. umożliwienie finansowania w ramach subwencji dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym. W związku z powyższym, konieczna będzie zmiana przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 28 ust 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z podziału subwencji oświatowej wyłączone są zadania związane z prowadzeniem placówek wychowania przedszkolnego w zakresie oddziałów ogólnodostępnych.
W związku z planowanym objęciem subwencją oświatową dzieci 6-letnich, zmianie ulegnie przepis art. 28 ust. 5 ww. ustawy. Ponadto w delegacji dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania planuje się wprowadzić obowiązek określenia kryteriów podziału subwencji z uwzględnieniem dzieci 6-letnich.
2. Wprowadzenie zmian dotyczących dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez wyłączenie dzieci 6-letnich z zakresu stosowania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z objęciem ich subwencją:
Określenie zaktualizowanych (zmniejszonych) maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w latach 2017 – 2026.
Sprawy związane z subwencją oświatową i dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz związane z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej są uregulowane przepisami ustawy i zmiany w tym zakresie mogą zostać dokonane jedynie poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych w odpowiednich ustawach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Uchwalenie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) zawierającej rozstrzygnięcia analogiczne do projektowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.01.2017
do góry