Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD140
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Proponowany projekt ustawy ma na celu zagwarantowanie przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników po dniu 31 grudnia 2016 r., ponieważ z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.), w związku z czym po tej dacie, bez odpowiedniej interwencji legislacyjnej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł otrzymywać składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników.
2. Zachodzi potrzeba usprawnienia powoływania członków rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Projektowana ustawa zawierać będzie rozwiązania polegające na przeniesieniu do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2016 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.)
2. Projektowana ustawa zawierać będzie rozwiązania polegające na:
a) wskazaniu przez wojewodę kandydata na członka rady, w przypadku nie wskazania kandydatów przez uprawnione organizacje pacjentów, po dwukrotnej publikacji ogłoszenia,
b) określeniu, jakich funkcji nie można łączyć ze stanowiskiem członka rady oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gryza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.01.2017
do góry