BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6603741365,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wyn.html
2020-10-29, 03:53
Numer projektuRD521
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany zostały przygotowane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730), zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym kwota wydatków zaplanowanych w – projektowanej wówczas – ustawie budżetowej na rok 2019, w części 15 „Sądy powszechne”, na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów sędziego, sądowych specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa) w wysokości 5% zostanie podzielona pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo, w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Ustalono, że zwiększenie wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów zawodowych z zachowaniem różnic wynikających z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej.
Przyjęta przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 r. ustawa budżetowa na 2019 r. uwzględniła dodatkowe środki na wynagrodzenia dla kuratorów zawodowych, w tym wzrost kwoty bazowej dla kuratorów zawodowych z 1 873,84 zł do1 916,94 zł, czyli o 2,3%.
Dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) podniosło wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2019 r. z 2 100 zł do 2 250 zł, co musi skutkować podwyższeniem mnożnika kwoty bazowej dla aplikantów kuratorskich. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich – Dz. U. z 2016 r. poz. 1547, z późn. zm.).
Projektowana nowelizacja przewiduje następujący wzrost mnożników kwoty bazowej:
– kurator specjalista – z 2,51 do 2,56,
– starszy kurator zawodowy – z 2,21 do 2,26,
– kurator zawodowy – z 1,91 do 1,97 oraz
– aplikant kuratorski – z 1,17 do 1,25.
Powyższa zmiana spowoduje wzrost wydatków w części 15 „Sądy powszechne” w wysokości 6 268 048 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1 231 045 zł), który zostanie sfinansowany w ramach zaplanowanego na 2019 r. limitu wydatków. Należy zaznaczyć, że skutki finansowe planowanej nowelizacji zostaną sfinansowane w ramach 5% wzrostu wydatków, zaplanowanego na podwyżki wynagrodzeń w 2019 r. w ww. części budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.09.2019
Rejestr zmian