Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD497
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej (np. piractwo w zakresie prawa autorskiego lub znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków) rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczące nie naruszenia tych praw, lecz przede wszystkim uzyskania ochrony, rozpatrywane są wskutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie -Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).
Wobec tak dużego rozproszenia spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej oraz ich specyfiki (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień granicznych, kiedy nie jest pewne jaka podstawa materialnoprawna ochrony może (i czy w ogóle powinna) znaleźć zastosowanie – co widać w szczególności w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych prawa cywilnego, podlegających komercjalizacji (np. ochrona idei i pomysłów oraz informacji)), a także mając na uwadze ich rosnącą z roku na rok ilość, zaistniała potrzeba wprowadzenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowanych sądów oraz stworzenia odpowiednich warunków do kształtowania się  wyspecjalizowanej kadry w zakresie własności intelektualnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu:
1) stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej) a także sprawami, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych, dotyczącymi wykorzystania wartości dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub racjonalizatorską,
2) stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych,
3) wprowadzenie, zastępstwa przez fachowych pełnomocników. Przyczyni się to do szybkości postępowania – tak w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak również w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań,
4) uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji,
5) uregulowanie dwóch szczególnych rodzajów powództwa, tj. powództwa wzajemnego oraz powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W zakresie rozwiązań dotyczących powództwa wzajemnego, projekt wzoruje się na Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zostało zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Obecnie część tego rodzaju spraw rozpatrywana jest wyłącznie w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Z uwagi na fakt, że projekt w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 45),rozwiązania ujęte w projekcie będą realizowane, zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, po wymaganej korekcie wpisu w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
do góry