Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD423
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008[1] pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co wiąże się ze stosowaniem właściwych stawek podatku.
Stosowanie PKWiU 2008 nie dotyczy jednak jedynie stawek podatku VAT – na tym systemie opiera się również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), instytucja odpowiedzialności solidarnej czy też system ryczałtowy dla rolników. Również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU 2008 – np. niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0%, procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.
Obecny system określania zakresu stawek obniżonych VAT przy pomocy PKWiU 2008 jest systemem nieefektywnym,   nie zapewnia również ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU 2008 (z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych w zakresie PKWiU wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny). Zważywszy na powyższe problemy oraz czasowy charakter stosowania tej klasyfikacji na potrzeby podatku VAT (tj. do 31 grudnia 2018 r.[2]) niezbędne jest dokonanie zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT oraz zapewnienie większej ochrony podatników.
Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT podwyższone o 1pp od dnia 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT w wysokości 23% i 8% (jak również stawki: zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) powrócą z dniem 1 stycznia 2019 r. do poziomu sprzed ww. daty, tj. odpowiednio do wysokości 22% i 7%. Mając na uwadze, że podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa, niezbędne jest utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie do momentu, gdy ich obniżenie będzie uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych.

 

[1] Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.).

[2] § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
1. Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Powyższe wiąże się z wprowadzeniem do przepisów w zakresie VAT nowej matrycy stawek VAT, której projektowana konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, w tym zapewnienie prostoty i przejrzystości w stosowaniu tych stawek.
2. Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS.
3. Zmiany pozostałych regulacji w ustawie o VAT obecnie opierających się na PKWiU 2008, będące efektem stosowania nowego sposobu identyfikowania towarów i usług, jak również pewnej racjonalizacji ich zakresu, przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej.
4. Czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% (jak również stawki: zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) oraz uzależnienie obniżenia ich w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych, określonym przy zastosowaniu stosownych wskaźników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Świtała Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.11.2018
do góry