Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD580
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania projektu rozporządzenia wynika ze zmiany przepisu upoważniającego tj. art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.). w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), którą rozszerzono dotychczasowe uprawnienia Straży Granicznej o uprawnienie do pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość. Jednocześnie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) wprowadziła zmiany w ustawie o Straży Granicznej, polegające na dodaniu przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli osobistej oraz dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób. Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 156) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 6 lutego 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia reguluje sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnienia do pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość. Do projektu rozporządzenia wprowadzone zostały nowe wzory dokumentów w postaci protokołu pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby o nieustalonej tożsamości oraz osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość – załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia oraz protokołu z pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby w celu identyfikacji lub wykrycia sprawcy przestępstwa – załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia. Ponadto projekt uwzględnia zmiany dotyczące kontroli osobistej oraz dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych wynikające ze zmian jakie wprowadziła w ustawie o Straży Granicznej ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. W § 7 projektu rozporządzenia, w ust. 4, wprowadzono możliwość odstąpienia od dokumentowania legitymowania w przypadku konieczności ustalenia tożsamości znacznej liczby osób, a rysopis lub inne dane tych osób, pozwalające na ich identyfikację, nie odpowiadają opisowi osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W § 20 projektu rozporządzenia, w ust. 2, wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym, doprowadzenie osób może być realizowane przez funkcjonariuszy wyznaczonych imiennie przez zarządzającego doprowadzenie. W praktyce do dokonywania doprowadzeń, w pierwszej kolejności, wyznaczani są funkcjonariusze przeszkoleni w tym zakresie, jednakże w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, do dokonania doprowadzenia będzie mógł zostać wyznaczony funkcjonariusz, który nie został przeszkolony.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry