BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6506506848113,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod.html
2020-10-29, 03:58
Numer projektuID235
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawową przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, zwanego dalej „Programem”, jest zwiększenie wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz konieczność rozwijania i doskonalenia  systemu opieki onkologicznej, jak również konieczność podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia poprzez dostosowanie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie do obecnie obowiązujących standardów. Obecna infrastruktura Instytutu nie daje możliwości zwiększenia bazy łóżkowej ze względu na ograniczenie funkcji przestrzennej. Dodatkowo wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty. Generowane w ten sposób koszty ograniczają możliwości rozwojowe Instytutu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja inwestycji pozwoli zintegrować całość szpitala poprzez konsolidację dwóch kompleksów - przeniesienie działalności medycznej z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do kompleksu przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, zredukować koszty funkcjonowania, zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjenta, utrzymać niezbędne zabezpieczenie poziomu i jakości świadczeń w zakresie onkologii. Jednocześnie, dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjnym, w oparciu o nowe i istniejące oddziały, umożliwi:
1) rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki pierwotnej nowotworów i edukacji społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób nowotworowych;
2) zwiększenie i wyrównanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i innowacyjnych terapii onkologicznych – terapia protonowa;
3) rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle nowotworowo, w celu utrzymania jakości życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych i zawodowych;
4) zbudowanie mechanizmów pod współpracę i koordynację współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami onkologicznymi, pozwalających na udzielanie kompleksowej opieki onkologicznej (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, opieka psychologiczna, opieka paliatywna) w pełnoprofilowych ośrodkach onkologicznych np. poprzez stworzenie sieci szpitali onkologicznych składającej się z ośrodków onkologicznych o najwyższym poziomie referencyjności i wspartej mniejszymi ośrodkami satelitarnymi/regionalnymi;
5) wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian w sposobie leczenia pozwalających na lepsze wykorzystanie posiadanych środków i dostępnych zasobów, np. poprzez przesuwanie części świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym w kierunku świadczeń realizowanych ambulatoryjnie;
6) dostosowanie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu do aktualnie panujących standardów;
7) gromadzenie danych onkologicznych pozwalających na analizę i monitorowanie efektywności systemu opieki oraz jakości i skuteczności leczenia (wyrażonych w mierzalnych wskaźnikach takich jak np. czas oczekiwania, przeżywalność, liczba wykonanych badań przesiewowych itp.);
8) ułatwienie i wykorzystanie dialogu prowadzonego pomiędzy różnymi grupami interesariuszy opieki onkologicznej (świadczeniodawcy, decydenci, pacjenci itp.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.09.2019
Rejestr zmian