Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD428
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Długotrwały i skomplikowany proces dokonywania oceny i wyboru operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „KSOW” złożonych w drodze konkursu do jednostki centralnej oraz refundowania tym partnerom kosztów poniesionych na realizację tych operacji, podzielony pomiędzy dwa podmioty.
2. Brak możliwości dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „PROW 2014–2020”, inwestycji w lasach prywatnych polegających na zapewnieniu usług ekosystemowych dla tych lasów, zwiększeniu ich potencjału w zakresie łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększaniu różnorodności biologicznej.
3. Rozbieżność przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), zwanej dalej „ustawą PROW 2014–2020”, z:
a) PROW 2014–2020 w zakresie zmian zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)3910 z dnia 15 czerwca 2018 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)9783 w zakresie sposobu wdrażania działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”;
b) nowymi przepisami Unii Europejskiej, które w przypadku operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” znoszą obowiązek ustanawiania kryteriów wyboru tego typu operacji.
4. Brak możliwości uzyskania specjalizacji przez doradcę rolniczego również po ukończeniu wyłącznie studiów podyplomowych w zakresie danej specjalizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Przejęcie przez podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej wszystkich zadań związanych z oceną i wyborem operacji partnerów KSOW złożonych do tej jednostki w drodze konkursu, a także zadań związanych z weryfikacją i zatwierdzaniem wniosków o refundację kosztów poniesionych przez tych parterów na realizację tych operacji oraz refundowaniem im tych kosztów.
2. Umożliwienie uruchomienia nowego poddziałania Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska  w ramach PROW 2014–2020, co pozwoli na wsparcie inwestycji w lasach prywatnych w celu podniesienia odporności ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska.
3. Uwzględnienie w przepisach ustawy PROW 2014–2020:
a) zmian PROW 2014–2020 zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
b) nowego stanu prawnego wynikającego ze zmian przepisów Unii Europejskiej z jednoczesnym zapewnieniem braku konieczności ich zmiany w przypadku ewentualnych przyszłych zmian w analogicznym zakresie w przepisach Unii Europejskiej przez bezpośrednie odesłanie do nich.
4. Umożliwienie uzyskania specjalizacji przez doradcę rolniczego również po ukończeniu wyłącznie studiów podyplomowych z zakresu danej specjalizacji, co powinno skutkować zwiększeniem liczby doradców rolniczych posiadających co najmniej jedną z trzech specjalizacji wymienionych w art. 53a ust. 1 ustawy PROW 2014–2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.11.2018
Rejestr zmian