Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD125
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika bezpośrednio ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność zsynchronizowania przedmiotowego rozporządzenia z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym. Zmiany o charakterze dostosowawczym do zmienionego podziału zasadniczego kraju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry