BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r64033299170,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-programu-rzadowego-pn-Specjalne-swiadcz.html
2020-10-29, 03:04
Numer projektuID249
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej „ustawą”, wprowadziła do porządku prawnego państwowy fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej,
tj.: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany  dalej „SFWON”. Środki gromadzone w SFWON są przeznaczone na wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych, które wymagają szerszego wsparcia niż dotychczas dostępne, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z różnorodnych obszarów życia, dotyczących m.in. informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług.
W art. 2 ustawy zdefiniowano pojęcie osoby niepełnosprawnej, które oznacza osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów albo o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. Przepisy art. 6 ustawy stanowią, iż SFWON będzie finansował zadania oraz formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach – odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „właściwym ministrem”.
W art. 7 ustawy wskazano, iż Rada Ministrów może przyjąć rządowy program mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – w drodze uchwały.
W przypadku, gdy Rada Ministrów w przyjętym programie rządowym wskaże jako realizatora zadań w nim określonych ministra innego niż właściwy minister, lub Narodowy Fundusz Zdrowia, środki SFWON przekazuje się odpowiednio na wyodrębniony rachunek urzędu obsługującego właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia, do wysokości określonej w programie.
W programie rządowym przyjmowanym uchwałą Rady Ministrów określa się wysokość udziału środków SWFON na realizację zadań określonych w tym programie.
W dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 r. Jedną z pozycji uwzględnionych w planie działania stanowi program rządowy Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
Proponowany program „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” jest pierwszym działaniem zdrowotnym dedykowanym bezpośrednio tej grupie społecznej. Program odpowiada zgłaszanemu zapotrzebowaniu społecznemu na zwiększenie dostępności do usług z zakresu rehabilitacji leczniczej.
W następnych latach zakres wsparcia z programu będzie mógł być modyfikowany lub rozszerzany w zależności od bieżących priorytetów zdrowotnych i dostępności działań wspierających dla osób niepełnosprawnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania wskazane w programie mają zapewnić w 2019 r. lepszy dostęp do świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniami o stopniu lekkim i umiarkowanym. W pierwszym roku finansowania działań ze środków SFWON, należy uruchomić działania komplementarne wobec rozwiązań ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Przedmiotowa ustawa dedykowana jest w głównej mierze osobom powyżej 16 roku życia z prawnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chcąc zapewnić szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej także i dla innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podjęto decyzję o objęciu działaniami programu rządowego osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne. Celem tworzonego programu jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej. Program ma na celu umożliwienie  większej aktywności beneficjentów w społeczeństwie, a w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca znajduje się pod opieką instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie) – zapewnić wsparcie ułatwiające powrót do samodzielnego funkcjonowania.
Środki SFWON na realizację programu dostępne od 2019 r. (do 250 mln zł), powinny także pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie kolejek w zakresie tych świadczeń dla całej populacji dorosłych obywateli w kraju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian