Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD553
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brzmienie art. 86a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), zwanej dalej jako „Prawo farmaceutyczne”, nadane ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 959) zakładało, że podmioty inne niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą zaopatrywać się w aptece ogólnodostępnej wyłącznie w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych lub sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Takie ograniczenie okazało się zbyt daleko idące w kontekście celu ustawy, tj. przeciwdziałania nieprawidłowościom w obrocie produktami leczniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana Prawa farmaceutycznego ma na celu umożliwienie zakupu leków OTC z apteki przez podmioty inne niż wymienione w art. 86a ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego, niebędące podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, z wyłączeniem:

1) leków zawierających substancje psychoaktywne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 Prawa farmaceutycznego, tj. produktów leczniczych, których obrót jest dodatkowo ograniczony (pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan);

2) leków innych niż określone w pkt 1, jeżeli Minister Zdrowia uzna, że ze względu na ochronę zdrowia publicznego, zbywanie ich podmiotom określonym w art. 86a ust. 1 pkt 4 Prawa farmaceutycznego nie jest pożądane, przy czym wykaz substancji czynnych zawartych w tych lekach może zostać określony w rozporządzeniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Miłkowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2019
do góry