Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD511
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przesłanką do przygotowania projektu jest konieczność przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) oraz przejęcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej zadań związanych z realizacją szkoleń operatorów numerów alarmowych. Zmiana ustawy wynika z konieczności stworzenia w centrach powiadamiania ratunkowego możliwości awansu zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera.
Projekt ustawy przewiduje, że szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych jest zadaniem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W związku z powyższym  w projekcie przewidziano upoważnienie do wydania rozporządzenia, które określi organizację i sposób przeprowadzania szkolenia podstawowego i szkoleń doskonalących dla operatorów numerów alarmowych. Planuje się również utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR) dla pracowników CPR.
Projekt ustawy wprowadza także definicję aplikacji mobilnej, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, przekazywanie zgłoszeń w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego na numer alarmowy 112.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zakresie struktury organizacyjnej CPR oraz ścieżki rozwoju pracowników CPR, w projekcie proponuje się utworzenie stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera. Dodatkowe stanowiska pracy utworzone zostaną z obecnie przyznanych maksymalnych limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Podział na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego dokonany zostanie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR nowych stanowisk jest niezwykle istotne ze względu na konieczność podniesienia motywacji pracowników do pozostania w strukturach CPR. Obecnie funkcjonująca, płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów poza korpusem służby cywilnej powoduje „zamknięcie” ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników. Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku operatora numerów alarmowych, poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane m. in. z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych, sporządzaniem kart ocen pracy operatorów numerów alarmowych, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do pracy kandydatów na operatorów numerów alarmowych. Osoba zajmująca poszczególne stanowiska będzie musiała spełniać określone wymagania, a awans na kolejne stanowiska poprzedzony będzie pozytywną opinią kierownika CPR i psychologa. Zmiana stanowiska pracy będzie wiązała się ze zmianą wynagrodzenia. Efektem proponowanych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, których wkład do budowy sprawnie funkcjonującego SPR jest kluczowy.
W celu zachowania jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne m. in. przy przyjętym modelu zastępowalności CPR, niezbędne jest przejęcie tego zadania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który planuje i organizuje system na terenie kraju oraz nadzoruje i koordynuje jego funkcjonowanie. Prowadzenie szkoleń na szczeblu centralnym pozwoli sprawować realny nadzór nad pracą CPR oraz bieżącą pracą operatorów numerów alarmowych. W celu podniesienia efektywności przeprowadzanych szkoleń konieczne jest stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej  i szkoleniowej. Ponadto, w dobie informatyzacji niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych form szkoleń e-learningowych i wideokonferencyjnych. W związku z powyższym, planowane jest utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w ramach istniejącej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W zakresie szkoleń podstawowych operatorów numerów alarmowych proponuje się zwiększenie liczby godzin szkolenia, z jednoczesnym podziałem zajęć na przeprowadzane w CPR oraz w KCM SPR. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego, operator numerów alarmowych uzyska bezterminowy certyfikat operatora numerów alarmowych, uprawniający do obsługi zgłoszeń alarmowych. Dalsze szkolenia, w szczególności z zakresu obsługi sprzętu, procedur, zmian w systemie powiadamiania ratunkowego, zmian w regulacjach dotyczących służb, z którymi na co dzień współpracują operatorzy numerów alarmowych itp. będą prowadzone w ramach szkoleń doskonalących. Do szkoleń, w szczególności szkoleń doskonalących, wykorzystane będzie dedykowane narzędzie informatyczne, administrowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W zakresie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego planuje się podział szkoleń na obowiązkowe i dodatkowe. Każdy pracownik CPR będzie zobowiązany do odbycia określonej liczby szkoleń doskonalących w ciągu roku. Szkolenia przeprowadzane będą w szczególności w formie warsztatów i e-learningu oraz zakończone będą testem. Projekt zakłada wprowadzenie delegacji do wydania rozporządzenia, w którym określona zostanie organizacja i sposób prowadzenia szkoleń podstawowych i doskonalących, rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy, kwalifikacje wykładowców i instruktorów, wymagania dotyczące bazy dydaktycznej, szczegółowe warunki, forma i tryb przeprowadzania egzaminu końcowego. W przypadku niewykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora – trenera przez 2 lata ponowne podjęcie pracy na tym stanowisku poprzedzone będzie szkoleniem podstawowym operatorów numerów alarmowych oraz zdaniem egzaminu.
Dodatkowo, w ramach proponowanych zmian legislacyjnych, proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, z aplikacji mobilnej, która dzięki zastosowaniu piktogramów umożliwi im dokonanie zgłoszenia na numer alarmowy 112. Warunkiem skorzystania z aplikacji mobilnej będzie jej pobranie, m. in ze strony internetowej MSWiA oraz zarejestrowanie się. Rejestracja użytkownika jest niezbędna przede wszystkim w związku z koniecznością zapoznania się z regulaminem korzystania z aplikacji mobilnej oraz udzielenia zgody na włączenie modułu lokalizacji w używanym przez osobę rejestrującą się aparacie telefonicznym. Aplikacja mobilna będzie częścią wykorzystywanego w centrach powiadamiania ratunkowego systemu teleinformatycznego.
W związku z występowaniem czynników szkodliwych tj. praca pod dużą presją czasu, podejmowanie szybkich decyzji i działań, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, u osób zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych istnieje duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego – w związku z powtarzającym się kontaktem o charakterze pomocowym z osobami doświadczającymi zdarzeń traumatycznych. Proponuje się zwiększenie etatu psychologa w każdym CPR z 0,25 etatu do 1 pełnego etatu, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100 – do 2 etatów. W większych CPR dostępność operatorów numerów alarmowych do psychologa powinna być porównywalna jak w CPR mniejszych.
W celu zapobiegania sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń, proponuje się rozszerzenie katalogu osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) dla funkcjonariuszy publicznych o pracowników obsługujących zgłoszenia alarmowe.
W projekcie założono wzrost maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz wojewodów, w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego. Wzrost limitów spowodowany jest przede wszystkim niezbędnym i planowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników CPR i obsługi technicznej SPR oraz utworzeniem Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w ramach istniejącej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysokość wzrostu wynagrodzeń pracowników CPR i obsługi technicznej SPR uzależniona będzie od zajmowanego stanowiska. W przypadku operatorów numerów alarmowych określone zostaną przepisy przejściowe pozwalające na zmianę stanowiska po spełnieniu określonych wymagań oraz uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika CPR i psychologa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Majewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry