Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD354
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ma na celu wskazanie jednego podmiotu – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jako właściwego w sprawach związanych z przekazywaniem przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, którą im dostarczono każdego miesiąca. Obecnie ww. kwestie – za wyjątkiem wymierzania przez ARiMR kar pieniężnych za nieprzekazanie tych informacji – są realizowane przez KOWR.
Projekt ustawy dotyczy również uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o KOWR.
Ponadto projekt uwzględnia przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniającego
i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji, zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1185”, które określa obecnie zasady związane z przekazywaniem miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka, uregulowane dotychczas w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiającym zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych.
Ponadto projekt ustawy doprecyzowuje właściwość miejscową organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza:
- zmianę organu upoważnionego do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR informacji miesięcznych dotyczących ilości skupionego mleka surowego – z dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych KOWR,­­­­­­­­­­­­­­­ tak aby decyzje w sprawie kar pieniężnych były wydawane przez KOWR, do którego podmioty skupujące mleko przekazują te informacje, przeprowadzającego kontrole podmiotów skupujących w zakresie realizacji tego obowiązku oraz upoważnionego do przekazywania tych informacji do Komisji Europejskiej,
- odesłanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185, które obecnie zawiera przepisy dotyczące przekazywania miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka,
- zmianę podmiotu - z KOWR na ARiMR - właściwego w sprawach opracowania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów związanych z interwencją publiczną i ich udostępniania na stronie internetowej ARiMR oraz KOWR,
- zastąpienie w ww. wniosku o wydanie świadectw autoryzacji numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców numerem w ewidencji producentów,
- doprecyzowanie właściwości miejscowej organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych  organizacji producentów, ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i pierwszych podmiotów skupujących mleko.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.05.2018
do góry