Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD582
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia  zawartego w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541). Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym odpowiada za przygotowanie podstaw prawnych do jej organizowania i przeprowadzania na terenie kraju, monitoruje jej przebieg i przeciwdziała powstawaniu trudności, wprowadza nowe rozwiązania organizacyjne w celu usprawnienia działania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowa należy do kategorii przedsięwzięć ogólnopaństwowych służących obronności państwa i przeprowadzana jest corocznie przez około 390 powiatowych i 16 wojewódzkich komisji lekarskich. Skład osobowy, tryb powoływania i postępowania, zasady prowadzania badań oraz zakres współdziałania z wojewodami, wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) i starostami, a także podział kompetencji członków komisji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735). Właściwa organizacja pracy komisji lekarskiej oraz przydział zadań jej członkom przekłada się bezpośrednio na sprawne i efektywne działanie komisji, a także na jakość przeprowadzanych badań, co nie jest bez znaczenia dla interesu państwa oraz ok. 215 000 obywateli poddawanych rocznie procedurze kwalifikacji wojskowej.
Wnioski oraz propozycje wojewodów i przewodniczących wojewódzkich komisji lekarskich, ujmowane w sprawozdaniach z przeprowadzanej corocznie kwalifikacji wojskowej na terenie kraju i przesyłane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, po dokonaniu ich wnikliwej analizy, znalazły odzwierciedlenie w przedkładanym projekcie rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane regulacje prawne mają na celu usprawnienie efektywności działania powiatowych komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, podwyższenie poziomu trafności orzeczeń lekarskich oraz unormowanie problematyki sprawozdawczości w zakresie danych statystycznych i problemowych przez dokonanie następujących zmian: nałożenie zadania dotyczącego prowadzenia księgi orzeczeń lekarskich w ramach obowiązków średniego personelu medycznego (pielęgniarka lub ratownik medyczny) co odciąży w obowiązkach sekretarza komisji lekarskiej; wydłużenie z 14 dni do 21 dni terminu na składanie sprawozdania przez przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej; rozbudowanie treści wzoru sprawozdania z pracy komisji lekarskiej (załącznik nr 1) o dane potrzebne do sporządzenia ogólnego sprawozdania z kwalifikacji wojskowej na terenie kraju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.11.2019
do góry