Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuZD9
Tytuł

Założenia projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z naruszania przez maszynistów limitów czasu pracy oraz wymaganego okresu odpoczynku pomiędzy służbami. Wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających ze zróżnicowania standardów odnoszących się do warunków pracy maszynistów u poszczególnych przewoźników kolejowych działających w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie szczególnej regulacji ustawowej dotyczącej czasu pracy maszynistów przez określenie jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, obowiązków pracodawców i podmiotów korzystających z maszynistów w tym zakresie wraz z określeniem katalogu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Projektowana regulacja zapewni przestrzeganie norm czasu pracy przez maszynistów wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w tym również przez tych, którzy wykonują czynności u różnych przewoźników kolejowych. Unormowanie warunków pracy maszynistów wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce (maksimum do 12 godzin dobowo, 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku itd.) pozwoli na wyeliminowanie zjawisk związanych z czasem pracy maszynistów, negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.03.2019
Rejestr zmian