Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID187
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ujęte w projekcie uchwały zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez dysponentów części budżetowych z rezerwy celowej poz. 19, wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla osób zajmujących się w 2018 r. realizacją projektów w ramach programów finansowanych z budżetu UE w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, przeznaczonych na realizację programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.
Przyjęcie projektu uchwały przez Radę Ministrów przyczyni się do realizacji zadań w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 oraz Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Planowane jest również przeznaczenie środków na finansowanie i współfinansowane projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak również Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały zakłada podział środków na wynagrodzenia zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dysponentów, tj. zapewnia środki na utrzymanie kadry niezbędnej do realizacji projektów wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z zasadami wdrażania programów unijnych, realizowane projekty mają charakter czasowy, a zatem zwiększenie środków w budżecie dysponenta na wynagrodzenia nie powinno wiązać się ze stałym wzrostem wynagrodzenia w ramach budżetu dysponenta, a jedynie powinno dotyczyć finansowania wynagrodzeń w okresie realizacji projektów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.07.2018
do góry