BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r62597937,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-uzyskiwaniu-tytulu-specjalisty-w-dziedzinach-m.html
2020-10-26, 09:00
Numer projektuUD531
Tytuł

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60), ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów. Stosując wykładnię językową ww. przepisu należ uznać, iż osoby wykonujące zawody medyczne ubiegające się o przystąpienie do specjalizacji, co do zasady, powinny odbywać specjalizację zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie tych zawodów. Dopuszczenie do specjalizacji lekarzy uregulowane jest w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26). Jednakże jeżeli ww. rozporządzenie o specjalizacjach lekarskich nie reguluje kwestii odbywania specjalizacji w dziedzinie, która zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, czyli w tym przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży, należy uznać, iż lekarz może podejść do tej specjalizacji zgodnie z zasadami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Brak możliwości rozpoczynania specjalizacji w określonych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (np. psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży) lub uznania przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego przez osoby wykonujące zawody medyczne, ustawowo regulowane (np. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci).

Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217 oraz z 2019 r. poz. 226), do dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny. Zatem lekarz, pomimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, będzie mógł przystąpić do specjalizacji dla innych zawodów, określonej ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (np. w dziedzinie psychoseksuologii), gdyż w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji. Natomiast farmaceuta będzie mógł odbyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego, w trybie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, gdyż przepisy regulujące dziedziny specjalizacji dla farmaceutów, nie uwzględniają tej dziedziny. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku wykonywania zawodu w uzyskanej dziedzinie specjalizacji będą podlegać przepisom regulującym te szczegółowe dziedziny, a nie regulującym ich pierwotny zawód.

Obecnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, wprowadzono nową dziedzinę - psychoterapię dzieci i młodzieży, w której, o uznanie dorobku, postulują też lekarze psychiatrzy dzieci i młodzieży, którzy są obecnie również psychoterapeutami prowadzącymi psychoterapię dzieci i młodzieży.  

Projektowana zmiana jest postulowana przez ww. środowiska medyczne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedstawiony projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
W art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany ww. ustawy polegającej na uchyleniu ust. 2, który stanowi, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów. Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, do dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.07.2019
Rejestr zmian