Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD408
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji  Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron

 

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia w sprawie podziału środków między podmioty wykonujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron oraz wypłacające ekwiwalent

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału środków między podmioty wykonujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron (Dz. U. poz. 507). W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP na 67 posiedzeniu uchwalił rządowy projekt ustawy o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druki nr 2743, 2763, 2763-A) – projekt przekazany do Senatu RP.
W wyniku uchwalenia projektu tej ustawy nastąpiła zmiana upoważnienia ustawowego do wydania ww. aktu wykonawczego, określonego w art. 30 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podział środków, o których mowa w art. 29 ust. 1, między podmioty wykonujące w całości lub w części zadania określone w art. 29 ust. 2 oraz dodatkowo, co jest zmianą w stosunku do obowiązującego rozporządzenia, podmioty wypłacające ekwiwalent.
Ponadto obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ustawy zmienionej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została przeznaczona zwiększona pula środków w łącznej wysokości do 252 000 000 zł, z czego w 2018 r. wydatkowana może być kwota 225 894 948 zł, natomiast w 2019 r. – kwota 26 105 052 zł. Z tych środków zostanie sfinansowany zarówno ekwiwalent, o którym mowa w art. 29b ust. 1, jak i wykonywanie zadań wymienionych w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 w części wykonywanej przez ministra właściwego do spraw środowiska, art. 12 ust. 1, art. 15 i art. 23.
W związku z powyższym wymagają rozwiązania następujące problemy: zmiana upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego, utrata mocy obowiązującego rozporządzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz nieuwzględnienie w obowiązującym rozporządzeniu zwiększonej kwoty na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24, w tym środków na wypłatę ekwiwalentu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie nowego rozporządzenia, w którym proponuje się dokonanie następującego podziału środków w:
1) 2018 r.: Minister Środowiska – 198 589 014 zł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 20 925 353 zł, Wojewoda Śląski – 800 000 zł (bez zmian w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia), Minister Środowiska/Prezydent Miasta Katowice (na zadania związane z transportem, których podział zostanie przeprowadzony między te podmioty w drodze porozumienia) – 5 580 581 zł;
2) 2019 r.: Minister Środowiska – 16 484 919 zł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 9 476 133 zł, Minister Obrony Narodowej – 144 000 zł.
Środki uwzględnione w 2019 r. dla MSWiA i MON zostaną przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 29b ust. 1 ustawy.
Łącznie w latach 2018 i 2019 Minister Środowiska będzie dysponował środkami w wysokości 215 073 933 zł na realizację zadań określonych w art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz kwotą  5 580 581 zł na realizację zadań określonych w art. 23 ustawy, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 30 401 486 zł na zadania określone w art. 15 ustawy oraz wypłatę ekwiwalentu.
Taki podział środków powinien zapewnić wystarczający poziom finansowania dla poszczególnych podmiotów wykonujących zadania związane z organizacją Konferencji COP24 przy racjonalnym poziomie wydatków na te zadania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.10.2018
Rejestr zmian